Систем менаџмента квалитетом

Београдска политехника - Систем менаџмента квалитетом

Систем менаџмента квалитетом

Руководство Високе школе струковних студија - Београдска политехника је још у септембру 2003. године, у оквиру поступка припреме за акредитацију, донело одлуку о успостављању Система менаџмента квалитетом према захтевима међународних стандарда, са циљем побољшања образовног процеса и свеукупног пословања Школе, прилагођавања захтевима окружења и усклађивања са захтевима Болоњске декларације. Да би остварила овај циљ на ефективан начин Школа је предузела низ системских и планских активности:

1. Школа је усвојила принципе менаџмента квалитетом, имплементирала их у своје делатности и менаџмент установом засновала на системском и процесном приступу и на принципима одлучивању на бази релевантних чињеница.
2. Формиран је Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета, као стручни орган одговоран за успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом.
3. Успостављена је Служба квалитета као организациона целина задужена за функционисање система менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у укупну делатност Школе.
4. Извршена је промоција усвојене политике квалитета и опредељења руководства у погледу успостављања система менаџмента квалитетом
5. Израђен је програм рада и план активности на успостављању система менаџмента квалитетом до његове сертификације.
Кроз реализацију планираних активности Београдска политехника је успоставила и документовала систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001, националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања и смерницама IWA 2 - Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in education. 

Као крајњи резултат ових активности извршена је и сертификација успостављеног система менаџмента квалитетом. Сертификат је од стране JUQS - Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. из Београда, додељен на свечаној академији поводом прославе 50. годишњице Београдске политехнике 11. новембра 2009. године. Београдска политехника је 14.09.2018. године успешно прошла ресертификациону проверу и сертификовала Систем менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015.

Деловање Школе се одвија кроз мрежу процеса. Опис садржаја процеса, њихова интеракција, носиоци и извршиоци описани су у Пословнику о квалитету и одговарајућим процедурама, упутствима и инструкцијама, чиме је обезбеђено да се активности у оквиру установе одвијају у управљивим условима. Процесна структура је дефинисана тако да исходи укупног деловања Школе буду у складу са постављеним циљевима, на нивоу стандарда високог образовања уз задовољење захтева корисника-партнера.

Као примарне кориснике Београдска политехника је идентификовала активне студенте, будуће студенте, запослене у установи и друштвену заједницу. Успостављеним системом менаџмента квалитетом Београдска политехника утврђује потребе корисника, комуницира их у установи и са својим корисницима и преиспитује и унапређује сопствене процесе у циљу задовољења захтева корисника и заинтересованих страна.

У Школи се негује организациона култура примерена карактеру установе и врсти делатности. У оквиру те културе додела одговорности и овлашћења се сматра основом ефективног менаџмента установом као и основа за мотивисаност и ангажованост свих запослених у остваривању циљева квалитета.

Београдска политехника је усвојила политику да успостављени систем менаџмента квалитетом доследно примењује, одржава и непрекидно га унапређује.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017