Систем менаџмента квалитетом

Београдска политехника - Систем менаџмента квалитетом

Систем менаџмента квалитетом

Руководство Високе школе струковних студија - Београдска политехника је још у септембру 2003. године, у оквиру поступка припреме за акредитацију, донело одлуку о успостављању Система менаџмента квалитетом према захтевима међународних стандарда, са циљем побољшања образовног процеса и свеукупног пословања Школе, прилагођавања захтевима окружења и усклађивања са захтевима Болоњске декларације. Да би остварила овај циљ на ефективан начин Школа је предузела низ системских и планских активности:

1. Школа је усвојила принципе менаџмента квалитетом, имплементирала их у своје делатности и менаџмент установом засновала на системском и процесном приступу и на принципима одлучивању на бази релевантних чињеница.
2. Формиран је Савет за акредитацију и обезбеђење квалитета, као стручни орган одговоран за успостављање, одржавање и развој система менаџмента квалитетом.
3. Успостављена је Служба квалитета као организациона целина задужена за функционисање система менаџмента квалитетом, његово праћење, вредновање и интеграцију у укупну делатност Школе.
4. Извршена је промоција усвојене политике квалитета и опредељења руководства у погледу успостављања система менаџмента квалитетом
5. Израђен је програм рада и план активности на успостављању система менаџмента квалитетом до његове сертификације.
Кроз реализацију планираних активности Београдска политехника је успоставила и документовала систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, националним стандардима за обезбеђење квалитета у сектору високог образовања и смерницама IWA 2 - Quality management systems — Guidelines for the application of ISO 9001 in education. 

Као крајњи резултат ових активности извршена је и сертификација успостављеног система менаџмента квалитетом. Сертификат је од стране JUQS - Друштва за сертификацију и надзор система квалитета д.о.о. из Београда, додељен на свечаној академији поводом прославе 50. годишњице Београдске политехнике 11. новембра 2009. године.

Деловање Школе се одвија кроз мрежу процеса. Опис садржаја процеса, њихова интеракција, носиоци и извршиоци описани су у Пословнику о квалитету и одговарајућим процедурама, упутствима и инструкцијама, чиме је обезбеђено да се активности у оквиру установе одвијају у управљивим условима. Процесна структура је дефинисана тако да исходи укупног деловања Школе буду у складу са постављеним циљевима, на нивоу стандарда високог образовања уз задовољење захтева корисника-партнера.

Као примарне кориснике Београдска политехника је идентификовала активне студенте, будуће студенте, запослене у установи и друштвену заједницу. Успостављеним системом менаџмента квалитетом Београдска политехника утврђује потребе корисника, комуницира их у установи и са својим корисницима и преиспитује и унапређује сопствене процесе у циљу задовољења захтева корисника и заинтересованих страна.

У Школи се негује организациона култура примерена карактеру установе и врсти делатности. У оквиру те културе додела одговорности и овлашћења се сматра основом ефективног менаџмента установом као и основа за мотивисаност и ангажованост свих запослених у остваривању циљева квалитета.

Београдска политехника је усвојила политику да успостављени систем менаџмента квалитетом доследно примењује, одржава и непрекидно га унапређује.

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017