Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 870/2 

ДАТУМ: 25.12.2017. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 33. став 1. тачка 19. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 18. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 25.12.2017. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА

I.  По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Графичка технологија, објављеног дана 8.11.2017. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 870 од  25.12.2017. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 25.12.2017. године закључно са 24.1.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 25.12.2017. године закључно са 24.1.2018. године       

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                                проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 869/2 

ДАТУМ: 25.12.2017. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 33. став 1. тачка 19. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 18. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 25.12.2017. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

I.  По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Графичка технологија, објављеног дана 8.11.2017. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 869 од  25.12.2017. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 25.12.2017. године закључно са 24.1.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 25.12.2017. године закључно са 24.1.2018. године       

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                                проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 832/2 

ДАТУМ: 4.12.2017. године

Б е о г р а д, Бранкова  17


На основу члана 33. став 1. тачка 19. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 18. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 4.12.2017. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Примењена физика, објављеног дана 8.11.2017. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 832 од  1.12.2017. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 4.12.2017. године закључно са 3.1.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 4.12.2017. године закључно са 3.1.2018. године           

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.


ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                                проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 825/2 

ДАТУМ: 28.11.2017. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 33. став 1. тачка 19. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 18. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 28.11.2017. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

i. По конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област: Цртање и сликање, објављеног дана 8.11.2017. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата број 825 од  28.11.2017. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 28.11.2017. године закључно са 28.11.2017. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 28.11.2017. године закључно са 28.12.2017. године     

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.


ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                                проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

Наведени извештај,  можете преузети овде.

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017