Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање предавача  за ужу стручну област: Индустријско инжењерство, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача  са предлогом за избор кандидата, број 216/3 од  11.7.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.7.2018. године закључно са 26.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 216/4 

ДАТУМ: 11.7.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 11.7.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Индустријско инжењерство, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 216/3 од  11.7.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 11.7.2018. године закључно са 26.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 11.7.2018. године закључно са 26.7.2018. године         

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                        проф.др Марина Стаменовић с.р. 

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

Наведени извештај, можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача  за ужу стручну област: Графичка технологија, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача  са предлогом за избор кандидата, број 220/3 од  5.7.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 9.7.2018. године закључно са 24.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 220/4 

ДАТУМ: 5.7.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 5.7.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Графичка технологија, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 220/3 од  5.7.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 9.7.2018. године закључно са 24.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 9.7.2018. године закључно са 24.7.2018. године           

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                        проф.др Марина Стаменовић с.р. 

- Сајт Школе

- А р х и в и

     ДМ

Наведени извештај, можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија  за ужу стручну област: Теорија форме, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата, број 213/3 од  3.7.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 4.7.2018. године закључно са 19.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 213/4 

ДАТУМ: 4.7.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 12. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 4.7.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

По конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија  за ужу стручну област: Теорија форме, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија  са предлогом за избор кандидата број 213/3 од  3.7.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 4.7.2018. године закључно са 19.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 4.7.2018. године закључно са 19.7.2018. године        

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                        проф.др Марина Стаменовић с.р.

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента  за ужу стручну област: Дизајн индустријских производа, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 219/3 од  2.7.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 4.7.2018. године закључно са 19.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 219/4 

ДАТУМ: 4.7.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 4.7.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Дизајн индустријских производа, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 219/3 од  2.7.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 4.7.2018. године закључно са 19.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 4.7.2018. године закључно са 19.7.2018. године        

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                        проф.др Марина Стаменовић с.р.  

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија  за ужу стручну област: Фотографија, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата, број 212/3 од  2.7.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 3.7.2018. године закључно са 17.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 212/4 

ДАТУМ: 3.7.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 12. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 3.7.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

По конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија  за ужу стручну област: Фотографија, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија  са предлогом за избор кандидата број 212/3 од  2.7.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.7.2018. године закључно са 17.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 3.7.2018. године закључно са 17.7.2018. године        

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                       проф.др Марина Стаменовић с.р.

- Сајт Школе

- А р х и в и

     ДМ


Наведени извештај, можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање предавача  за ужу стручну област: Графички дизајн, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача  са предлогом за избор кандидата, број 214/4 од  28.6.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 28.6.2018. године закључно са 13.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 214/4 

ДАТУМ: 28.6.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 28.6.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Графички дизајн, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 214/4 од  28.6.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 28.6.2018. године закључно са 13.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 28.6.2018. године закључно са 13.7.2018. године         

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                         проф.др Марина Стаменовић с.р. 

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

Наведени извештај,  можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента  за ужу стручну област: Инжењерство безбедности и заштите на раду, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 218/3 од  26.6.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 28.6.2018. године закључно са 13.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 218/4 

ДАТУМ: 28.6.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 28.6.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство безбедности и заштите на раду, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 218/3 од  28.6.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 28.6.2018. године закључно са 13.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 28.6.2018. године закључно са 13.7.2018. године      

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                        проф.др Марина Стаменовић с.р. 

- Сајт Школе

- А р х и в и

     ДМ


Наведени извештај, можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање предавача  за ужу стручну област: Дизајн производа од коже, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача  са предлогом за избор кандидата, број 215/3 од  26.6.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 26.6.2018. године закључно са 11.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 215/4 

ДАТУМ: 26.6.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 26.6.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Дизајн производа од коже, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 215/3 од  26.6.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 26.6.2018. године закључно са 11.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 26.6.2018. године закључно са 11.7.2018. године         

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                         проф.др Марина Стаменовић с.р. 

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача  за ужу стручну област: Инжењрство заштите животне средине, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача  са предлогом за избор кандидата, број 221/3 од  26.6.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 26.6.2018. године закључно са 11.7.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 221/4 

ДАТУМ: 26.6.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 26.6.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 221/3 од  26.6.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 26.6.2018. године закључно са 11.7.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 26.6.2018. године закључно са 11.7.2018. године         

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                              ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                        проф.др Марина Стаменовић с.р.

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ


Наведени извештај,  можете преузети овде.


ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у предавача  за ужу стручну област: Примењена хемија, расписаном дана 16.5.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача  са предлогом за избор кандидата, број 204/3 од  7.6.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 7.6.2018. године закључно са 22.6.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Примењена хемија, објављеног дана 16.5.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 204/3 од  7.6.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 7.6.2018. године закључно са 22.6.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 7.6.2018. године закључно са 22.6.2018. године           

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                                проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

Наведени извештај, можете преузети овде.


КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА  

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, објављује конкурс за избор у звање наставника и сарадника :

- наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област-Фотографија (1 извршилац), на 10 % радног времена;

- наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област-Теорија форме (1 извршилац);

- наставника у звање предавача за ужу стручну област-Графички дизајн (1 извршилац);

- наставника у звање предавача за ужу стручну област-Дизајн производа од коже (1 извршилац);

- наставника у звање предавача за ужу стручну област-Индустријско инжењерство (1 извршилац), на 10 % радног времена;

- сарадник у звање асистента за ужу стручну област-Инжењерство заштите животне средине (1 извршилац);

- сарадник у звање асистента за ужу стручну област- Инжењерство безбедности и заштите на раду (1 извршилац);

- сарадник у звање асистента за ужу стручну област- Дизајн индустријских производа (1 извршилац);

- наставника у звању вишег предавача за ужу стручну област Графичка технологија (1 извршилац);

- наставника у звању вишег предавача за ужу стручну област Инжењерство заштите животне средине (1 извршилац).

           

Конкурс је објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање „ПОСЛОВИ“,  дана 6.6.2018. године. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања, односно закључно са 21.6.2018. године.

Текст конкурса можете преузети овде.

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017