Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 588/5 

ДАТУМ: 21.12.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 21.12.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство безбедности и заштите на раду, објављеног дана 28.11.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 588/4 од  21.12.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 21.12.2018. године закључно са 5.1.2019. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 21.12.2018. године закључно са 5.1.2019. године      

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                           проф.др Марина Стаменовић  

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента  за ужу стручну област: Инжењерство безбедности и заштите на раду, расписаном дана 28.11.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 588/5 од  21.12.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 21.12.2018. године закључно са 05.01.2019. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

  

Наведени извештај, можете преузети овде.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 616/2 

ДАТУМ: 20.12.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 20.12.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Примењена хемија, објављеног дана 28.11.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 616 од  20.12.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 20.12.2018. године закључно са 4.1.2019. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 21.12.2018. године закључно са 4.1.2019. године      

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                               проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача  за ужу стручну област: Примењена хемија, расписаном дана 28.11.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача  са предлогом за избор кандидата, број 616 од  20.12.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 20.12.2018. године закључно са 04.01.2019. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Наведени извештај, можете преузети овде.


Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 589/5 

ДАТУМ: 26.12.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 26.12.2018. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР САРАДНИКА

По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерски менаџмент, објављеног дана 28.11.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 589/4 од  26.12.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 26.12.2018. године закључно са 10.1.2019. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 26.12.2018. године закључно са 10.1.2019. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                            ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                           проф.др Марина Стаменовић  

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента  за ужу стручну област: Инжењерски менаџмент, расписаном дана 28.11.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 589/4 од  26.12.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 26.12.2018. године закључно са 10.1.2019. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Наведени извештај, можете преузети овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017