Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента  за ужу стручну област: Инжењрство заштите животне средине, расписаном дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 217/4 од  20.8.2018. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 20.8.2018. године закључно са 4.9.2018. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 217/5 

ДАТУМ: 20.8.2018. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 2. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 20.8.2018. године донео је

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР АСИСТЕНТА

По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, објављеног дана 6.6.2018. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 217/4 од  20.8.2018. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 20.8.2018. године закључно са 4.9.2018. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 20.8.2018. године закључно са 4.9.2018. године           

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                              ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                          с.р.проф.др Марина Стаменовић 

- Сајт Школе

- А р х и в и

     ДМ

Наведени извештај, можете преузети овде.


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017