Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

Република Србија
Висока школа струковних студија
Београдска политехника
Број: 52/2
Датум: 11.1.2017. године
Београд, Бранкова 17

На основу члана 33. став 1. тачка 19. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 18. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 11.1.2017. године донео је:

Одлуку о стављању на увид јавности извештаја комисије с предлогом за избор наставника

I. По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, објављеног дана 7.12.2017. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 52 од 11.1.2017. године.

II. Извештај из тачке И. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 11.1.2017. године закључно са 10.2.2017. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Бранкова 17.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Бранкова 17, у периоду од 11.1.2017. године закључно са 10.2.2017. године.

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Достављено:

- Огласне табле
- У конкурсни материјал
- Сајт Школе
- Архиви


ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
проф.др Живко Стјеља

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017