Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 157/4 

ДАТУМ: 8.3.2019. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 33. став 1. тачка 20. Статута Високе школе струковних студија-Београдска политехника, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, директор Школе, дана 8.3.2019. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР ПРЕДАВАЧА

I.  По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Цртање и сликање, објављеног дана 13.2.2019. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата број 157/3 од  8.3.2019. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 8.3.2019. године закључно са 23.3.2019. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријату Школе, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 8.3.2019. године закључно са 23.3.2019. године        

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту Школе.

ДОСТАВЉЕНО:                                                                 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                                проф.др Марина Стаменовић

- Сајт Школе

- А р х и в и

    ДМ

  

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање предавача  за ужу стручну област: Цртање и сликање, расписаном дана 13.2.2019. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача  са предлогом за избор кандидата, број 157/3 од  8.3.2019. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 8.3.2019. године закључно са 23.3.2019. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата Школе, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату Школе, Београд,  Катарине Амброзић 3.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017