Завршни рад

Стари студенти

Завршни рад


Одлуку о одређивању тема за дипломске радове можете погледати овде. У овом документу можете видети kоји завршни радови су одоборени.

ПРИЈАВА ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД

Студент бира предвиђен предмет са студијског програма, односно бира ментора с којим договара тему за рад када положи,односно испуни све предиспитне обавезе, или упише све предмете из студијског програма.
На обрасцу ВО-ОБ-001, Образац за пријављивање завршног рада и полагање завршног испита који добија у Студентској служби, пријављује тему рада. Попуњава опште податке, а ментор потписује задату тему.

Студент враћа образац Студентској служби која га прослеђује на одобрење Наставно-стручном већу. Током шестог семестра студент припрема рад у складу с Упутством за израду студентских стручних радова у сарадњи с ментором.

Када испуни све услове пријављује испит на шалтеру Студентске службе.

ПРИЈАВА ЗАВРШНОГ РАДА И ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМЕ

За пријаву испита Завршни рад потребно је:

- регулисан статус студента (уписана школска година);

- индекс;

- одобрена пријављена тема с Наставно-стручног већа - образац ВО-ОБ-001, Образац за пријављивање завршног рада и полагање завршног испита (стоји у Студентској служби после одржаног Наставно-стручног већа, до заказивања одбране);

- најмање један примерак укориченог завршног рада обезбеђен потписом ментора,  на коме назив теме мора бити идентичан називу теме одобреној на седници Наставно-стручног већа и

- електронска форма завршног рада у PDF формату (потребно је доставити библиотеци мејлом, на USB-у или CD-у са називом датотеке: име и презиме, наслов рада и година, латинично); 

- обавештење ментора у слободној форми о тачном термину полагања и о члану Комисије, а у оквиру предвиђених термина за одржавање испита;

- раздужење у библиотеци;

- рад треба да је тврдо укоричен (осим за Одељење за дизајн);

- положени сви испити с уписаног студијског програма;

- доказ о уплати:

 за високо образовање - основне студије:

- доказ о уплати за издавање дипломе и додатка дипломи.

- за високо образовање – специјалистичке и мастер студије:

- доказ о уплати за пријаву и полагање испита и

- доказ о уплати за израду и издавање уверења о дипломирању и дипломе.

Уколико је студент испунио горе наведене услове може да закаже испит најкасније до 48 часова пре термина за полагање.

По завршеном полагању испита студент доставља студентској служби :

- индекс;

- један укоричен рад за библиотеку који је обезбеђен оценом, датумом полагања и потписом ментора и члана Комисије;

- попуњен статистички лист ШВ 50;

- образац ВО-ОБ-002, Захтев за издавање дипломе,

- попуњен анкетни лист.

Обрасци које студент треба да попуни непосредно након одбране, ће бити приложени уз примерак Завршног рада.

Инструкције за израду студентских стручних радова
Форма и садржај студентских стручних радова

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017