Пракса

Стари студенти

Радна и стручна пракса

Стручном праксом студент стиче практична знања, вештине и способности које се односе на уско стручне области које студира а која су битна за његову стручну оспособљеност. Стручна пракса се организује за студенте који су уписали или одслушали одговарајуће стручне и стручо - апликативне предмете, одосно уметничке и теоријско-уметничке предмете, прве и друге односно треће године студијског програма.

О испуњености услова за реализацију праксе одлучује ментор праксе у сарадњи са наставницима стручних и стручно - апликативних предмета, одосно уметничких и теоријскоуметничких предмете Стручна пракса обавља се у складу са структуром курикулума и описом стручне праксе у предузећима и установама чија је делатност повезана са стручним садржајима које студира студент.

У реализацији стручне праксе, поред наставника и сарадника Школе, учествују и стручњаци из праксе, односно предузећа и установе у којој студент ову обавља. Надзор над обављањем стручне праксе врши ментор стручне праксе. Студент обавља стручну праксу на основу упута који издаје организатор наставе најкасније до 30. 06. текуће школске године за праксу која се реализује током летњег распуста, односно до 31.03. текуће школеске године за праксу која се реализује у шестом семестру студија.

 Студент брани стручну праксу пред ментором по правилу најкасније до 15.9. текуће школске године за праксу која је реализована током летњег распуста. Праксу која се реализује у шестом семестру студијског програма студент брани пред ментором најкасније до 31.05. текуће школске године . Ментор стручне праксе податке уноси у дневник стручне праксе, индекс (место за студентске праксе) и базу података описно (одбранио, није одбранио). Трећу годину студијског програма, студент не може уписати без одбрањене стручне праксе, изузев у случају уписа без полагања пријемног испита. У случају праксе која се реализује током шестог семестра студијског програма, студент не може завршити студије без одбрањене стручне праксе.

За сва ваша питања о реализацији праксе поред ментора можете контактирати и организатора наставе.

Упутство за обављање Стручне праксе за студенте уписане од 2011/12 и надаље, можете преузети овде.

Списак ментора радне/стручне праксе по студијским програмима:
Графичка технологија - проф. др Ненад Ђорђевић
Безбедност и здравље на раду - проф. Драгослав Угарак
Заштита животна средине - проф. Оливера Јовановић
Менаџмент квалитетом - проф. др Ковиљка Бањевић
Рециклажне технологије - проф. Марина Стаменовић
Графички дизајн - проф. Душко Трифуновић и мр Анамарија Вартабедијан
Дизајн индустријских производа - проф. Александар Кутрички
Модни дизајн производа од коже - мр Маја Милинић БогдановићСтручна пракса – Стручни пројекат

Стручни пројекат обављају студенти који су уписани од школске 2007/08. године закључно са школском 2010/2011. годином, а који су уписали или одслушали предмете свих година студијског програма.
Стручну праксу обављају студенти треће године студија који су уписани од 2002/03 закључно са школском 2006/2007. годином.

Поступак обављања радне/стручне праксе
1. Студент купује у скриптарници Школе Дневник праксе на основним студијама односно Дневник стручног пројекта.
2. Организатор наставе студенту издаје Програм рада и Упут за обављање праксе на основним студијама, односно стручног пројекта.
3. Организација у којој студент обавља праксу може бити одређена на предлог ментора или студента. Списак ментора Стручне праксе, односно Стручног пројекта, налази се у наставку текста. Ментор даје смернице студенту при изради Стручне праксе/Стручног пројекта.
4. Студентска служба заводи Упут у попису аката и исти оверава печатом.
5. Студент током пролећног семестра обавља Стручну праксу у трајању од шест недеља, или израђује Стручни пројекат, води дневник и израђује елаборат.
6. У Дневнику праксе на основним студијама на обрасцу Упут за обављање праксе на основним студијама, организација у коју је студент упућен потврђује да је студент обавио стручну праксу.
7. На поменутом обрасцу, у Дневнику праксе на основним студијама односно стручног пројекта, ментор потврђује да је студент успешно обавио предиспитне обавезе, а у индексу потписује на страници уписаних предмета и евидентира забелешку на предвиђеном месту за студентске праксе.
8. Стручна пракса може бити обједињења са Израдом завршног рада студента. При овери пролећног семестра (тј. шестог семестра за студенте уписане од школске 2002/03. до 2006/07. године) студент предаје студентској служби за досије образац Упут за обављање праксе на основним студијама односно стручног пројекта, откинут по перфорацији.
9. Студент пријављује и полаже испит Стручна пракса или Стручни пројекат који се вреднује оценом и остварује 15 ЕСПБ бодова.

За сва додатна упутства по питању реализације ових активности поред ментора студенти могу контактирати и организатора наставе.

Упутство за обављање Стручног пројекта за студенте уписане од 2007/08 до 2010/11 можете преузети овде.
Упутство за обављање Стручне праксе за студенте уписане од 2002/03 до 2006/07 можете преузети овде.

Списак ментора радне/стручне праксе по студијским програмима:
Графичка технологија -проф. др Ненад Ђорђевић
Безбедност и здравље на раду - проф. Драгослав Угарак
Заштита животна средине - мр Весна Аливојводић
Менаџмент квалитетом - проф. др Ковиљка Бањевић
Графички дизајн - проф. Душко Трифуновић, мр Анамарија Вартабедијан
Дизајн индустријских производа - проф. Александар Кутрички
Модни дизајн производа од коже - мр Маја Милинић Богдановић

РЕГИСТАР УГОВОРА О САРАДЊИ можете погледати овде.
РЕГИСТАР НАСТАВНИХ БАЗА можете погледати овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017