Признавање испита

Стари студенти

Признавање испита

Република Србија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

СК - 0201

БРОЈ: 357

ДАТУМ: 22.08.2019.  године

Београд, Бранкова 17

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА
 ПОЛОЖЕНИХ НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ИЛИ У БЕОГРАДСКОЈ ПОЛИТЕХНИЦИ 

за школску 2019/2020. годину

Висока школа струковних студија – Београдска политехника, са седиштем у Београду, Бранкова 17, обавештава заинтересоване студенте Школе о спровођењу поступка признавања испита.

Студенти који студирају у Школи захтев за признавање раније положених испита (на истом нивоу и у оквиру исте врсте студија) у Школи или на другој високошколској установи, могу поднети од 02.09. до 20.09.2019. године.

Захтеви за признавање испита преузимају се код помоћника секретара, просторија К2-3 у ул.  Kaтарине Амброзић бр. 3, радним даном у времену од 9:00 до 14:00 часова.

Уз захтев, студент је дужан да приложи:

-     Уверење о положеним испитима (мора да садржи врсту и ниво студија на коме су положени испити);

-     Оверене наставне планове и програме, за положене испите, ако су испити положени на другој високошколској установи;

-     Потврду о уплати трошкова за издавање решења о признавању испита (према важећем ценовнику за школску 2019/2020. годину).

      Уплату трошкова за издавање решења о признавању испита студент врши према следећим инструкцијама:

 Прималац: Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Београд,

Бранкова 17

Жиро рачун Школе: 840-1854666-50

Модел: 97

Позив на број: 61 – 1920

Сврха уплате:  издавање решења о признавању испита

О захтеву студента одлучује Наставно-стручно веће. У складу са одлуком Наставно-стручног већа, студент добија решење.

Студент преузима решење на шалтеру Студентске службе у ул.  Kaтарине Амброзић бр. 3, у року од три дана од дана објављивања информације о одлуци Наставно-стручног већа Школе. Студент лично преузима решење уз подношење индекса.

По добијању решења студент може поднети жалбу на решење директору школе у року од три дана од пријема решења преко Комисије за преласке.

ЕСПБ остварени по основу испита положених у ранијим школским годинама, а који су признати на Београдској политехници не улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на терет буџета. ЕСПБ остварени по основу положених и признатих испита у текућој школској (2018/2019.) години улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на буџет.

Комисија за преласке:

др Ковиљка Бањевић, председник комисије

Небојша Ћурчић,члан

Нађа Ђорђевић, члан

Љиљана Вуковић,члан

Душан Марковић, члан

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017