Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Понедељак, 10:30 – 12:30
Консултације пролеће:
Четвртак, 12:50 – 14:50
Е-адреса:
djordjevicn@politehnika.edu.rs

др Ненад Ђорђевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 11:20 – 13:20
Консултације пролеће:
Четвртак, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
dzarkovic@politehnika.edu.rs

др Дарја Жарковић

Рођена је 15.03.1973. године у Земуну, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1997. године. На истом факултету је одбранила и магистарски рад 2004. године, и тиме стекла звање магистра техничких наука. Докторску дисертацију одбранила је 2011. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду, чиме је стекла научни степен доктора техничких наука. Радни однос у Школи засновала је 2002. године као стручни сарадник за групу предмета графичке технологије. Године 2004. бира се у звање предавача за групу предмета из графичке технологије и за предмет Загађење подземних вода и земљишта. Две године касније бира се у звање предавача за предмете из области заштите животне средине, а године 2008. бира се у звање предавача из области заштите животне средине у ужим стручним областима – Графичка технологија и Инжењерство заштите животне средине. 2011. године изабрана је у звање професора струковних студија у две уже стручне области: Инжењерство заштите животне средине и Графичка технологија.

Консултације јесен:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
akutricki@politehnika.edu.rs

Александар Кутрички

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 14:30 – 16:30
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
smarkovic@politehnika.edu.rs

др Саша Марковић

Рођен је 07.05.1968. Дипломирао 1991. године, магистрирао 1999. године и докторирао 2012. године и стекао научно звање доктора економских наука. За предавача предмета из области маркетинга изабран је 2006. године. Од 2012. године има звање професора струковних студија за ужу стручну област – Пословање производних и услужних организација.

Консултације јесен:
Петак, 14:00 – 16:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:30 - 13:30
Е-адреса:
imatic@politehnika.edu.rs

др Ивана Матић Бујагић

Рођена је 25.02.1988. године у Аранђеловцу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, уписала је школске 2007/2008. год., а дипломирала је 2011. године. Мастер студије на истом факултету је завршила 2012. год. Школске 2012/2013. године уписала је докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету. Четири пута је награђена Повељом Панте С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета за изузетан успех на основним академским студијама. Добитник је такође и специјалног признања Српског хемијског друштва за 2012. годину за изузетан успех у току студија. Од 2012. године Ивана Матић Бујагић је ангажована у Школи у својству демонстратора. Такође је активно укључена у научно-истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Консултације јесен:
Четвртак, 13:40 – 15:40
Консултације пролеће:
Уторак, 10:10 - 12:10
Е-адреса:
ljmasirevic@politehnika.edu.rs

др Љубомир Маширевић

Рођен je у Зрењанину 21. 08. 1979. Након што je завршио средњу школу, уписао je Филозофски факултет у Београду 1999. године, одсек за социологију. Дипломирао је као студент генерације 2004. на тему Кастелсово схватање глобализације и тиме стекао звање дипломирног социолога. Након основних студија, уписао је 2004. магистарске студије Филма и медија на Факултету драмских уметности у Београду. Тема магистарске тезе коју је одбранио 2007. била је Филм и насиље и тиме је стекао звање магистра наука о драмским уметностима из области медија и филма. Исте године 2007. пријавио је докторску тезу Постмодерна друштвена теорија на примеру савременог филма на Филозофском факултету у Београду на одсеку за социологију. Због изузетног успеха у студирању Министарство наука Србије му је по пријављивању доктората доделио стипедију 2007. године. 2010. успешно је одбранио тезу и тиме стекао звање доктора социологије.

Консултације јесен:
У договору са професором
Консултације пролеће:
У договору са професором
Е-адреса:

др Мирослав Милојевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
anastasic@politehnika.edu.rs

др Александра Настасић

Рођена је 16.05.1973. године у Београду. Дипломирала је 1998. године на групи за Термотехнику, Машинског факултета Универзитета у Београду. Научно звање магистар техничких наука у области машинства, ужа научна област Индустријско инжењерство, стекла је на истом факултету 2006. године, одбраном магистарске тезе под називом „Модел међузависности ситуационих фактора организационе културе и организационе структуре“. У оквиру рада на магистарској тези учествовала у истраживању Економског Института на пројекту „Утицај других контингентних фактора на организациону структуру“. Научно звање доктор техничких наука у области Индустријско инжењерство и менаџмент стекла је 2016. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду, одбраном докторске дисертације под називом „Организациона култура и задовољство корисника у високошколским установама“. Похађала и успешно завршила семинаре ’’Усавршавање универзитетских наставника – базични програм’’ и „Високошколска дидактика“ у организацији Филозофског факултета у Београду, курс за водеће провераваче система менаџмента квалитетом, као и већи број курсева, семинара и радионица из области система менаџмента. Коаутор је монографије, уџбеника и скрипти. Научне и стручне радове објављивала је у часописима и учествовала је раду већег броја домаћих и међународних научно-стручних скупова и конференција. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. У звање предавача за предмете из уже научне области Индустријско инжењерство изабрана је 2006. године, а од 2011. године и за предмете из уже научне области Инжењерски менаџмент. За руководиоца Службе квалитета Београдске политехнике постављена је 2008. године.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017