Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Среда, 09:15 – 11:15
Консултације пролеће:
Петак, 12:10 – 14:10
Е-адреса:
dgardasevic@politehnika.edu.rs

Драгана Гардашевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 11:20 – 13:20
Консултације пролеће:
Среда, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
dzarkovic@politehnika.edu.rs

др Дарја Жарковић

Рођена је 15.03.1973. године у Земуну, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 1997. године. На истом факултету је одбранила и магистарски рад 2004. године, и тиме стекла звање магистра техничких наука. Докторску дисертацију одбранила је 2011. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду, чиме је стекла научни степен доктора техничких наука. Радни однос у Школи засновала је 2002. године као стручни сарадник за групу предмета графичке технологије. Године 2004. бира се у звање предавача за групу предмета из графичке технологије и за предмет Загађење подземних вода и земљишта. Две године касније бира се у звање предавача за предмете из области заштите животне средине, а године 2008. бира се у звање предавача из области заштите животне средине у ужим стручним областима – Графичка технологија и Инжењерство заштите животне средине. 2011. године изабрана је у звање професора струковних студија у две уже стручне области: Инжењерство заштите животне средине и Графичка технологија.

Консултације јесен:
Среда, 12:30 – 14:30
Консултације пролеће:
Среда, 10:30 – 12:30
Е-адреса:
djovanovic@politehnika.edu.rs

др Драгутин Јовановић

Рођен је 10.08.1954. године у Бранковини, Ваљево, Република Србија. Дипломирао је на Војнотехничкој академији 1977. године у Загребу. Магистрирао је 1984. године из области организације железничког саобраћаја, на тему "Моделирање процеса превожења јединица ОС железницом". У оквиру припрема за израду докторске дисертације боравио је на научно-стручном усавршавању у МИИТ (Московском институту инжењера и транспорта). Докторску дисертацију под низивом "Оптимизација организације железничког саобраћаја и транспорта при масовним превожењима за потребе ОС", одбранио је 16.05.1991.године. У Школи националне одбране завршио је Генералштабно усавршавање 2002. године. Прошао је сва изборна звања у настави од асистента до звања редовног професора. Обављао је бројне руководеће дужности у образовном сектору Министарства одбране. Аутор, односно коаутор је бројних радова и то:9 (девет) уџбеника, 2 (две) збирке задатака, 1 (једног) практикума, 1 (једне) монографије националног значаја, 11 скрипти и приручника, 138 научно-стручних радаова саопштених на одговарајућим скуповима у земљи и иностранству, публикованих у часописима националног значаја са рецензијом, и у часопису међународног значаја. Монографија под називом "Железничка подршка као део логистике система одбране" је 2003. године награђена годишњом наградом за најбоље дело војно-научне литературе војсци СЦГ. Водио је већи број кандидата за израду дипломских и магистарских радова и три кандидата за израду докторских дисертација. Тренутно је ментор једном кандидату на Универзитету одбране у изради докторске дисертације. Више пута је био члан комисија за оцену подобности теме и кандидата, оцену и одбрану докторских дисертација и магистарских радова на Војнотехничкој академији, Универзитету Мегатренд, Факултету за саобраћај, комуникације и логистику у Беранама и на Саобраћајном факултету у Београду, Универзитету Привредна академија у Новом Саду, Универзитету одбране. Активан је члан Савеза инжињера и техничара Србије и члан Програмског одбора за више саветовања на којима је учествовао са рефератима. Био је члан уређивачког одбора Војнотехничког гласника, Војног дела и Новог гласника. Рецензент је више стручних радова за разне скупове и часописе. Као спољни сарадник био је ангажован на Факултету безбедности у реализацији наставе из предмета Логистика. На Факултету за саобраћај, комуникације и логистику у Беранама реализовао је наставу из већег броја предмета, од Шпедиције и агенцијског пословања до стручних предмета из области железничког саобраћаја и логистике. У Високој школи струковних студија-Београдској политехници реализује наставу из следећих предмета основних струковних студија: Логистика, Опрема за рад и средства за заштиту и Логистика отпадних материјала. На специјалистичким струковним студијама реализује наставу из предмета: Управљање производима на крају употребе и Ергономија. Поред наставне дужности обавља и дужност руководиоца студијског програма Менаџмент квалитетом. Као начелник Управе за школство руководио је пројектом Реформа система школовања у МО током 2005. године , пројектом који је један од првих реформских који је усвојен на колегијуму МО, и на чијим решењима почива садашња реформа. Водио је три пројекта а у шест пројеката учествовао као члан истраживачког тима.На сопствену иницијативу а уз подршку МО организовао је и изнео највећи посао око организације и реализације научно стручног скупа, скупа са међународним учешћем, под називом" Школовање и обука у систему одбране- евроатлантски аспект". На скупу су учествовали бројни међународни експерти из области војног образовања, професори и еминентни стручњаци из наше земље. Скуп је са највишег нивоа оцењен веома високом оценом, а иза скупа је остао богат зборник радова, који данас представља основу за одређена истраживања и доградњу система. Током 2011. године организовао је научно-стручни скуп са међународним учешћем ПОЛИТЕХНИКА-2011. На два научно стручна скупа у Црној Гори учествовао је са радом по позиву. Знатан део времена посветио је образовању млађег инжењерског кадра, посебно у примењеном научно-стручном домену, као и свом личном наставничком образовању. Са радовима учествује на референтним научно-стручним скуповима у земљи и иностранству. За редовног члана Инжењерске академије Србије изабран је на седници Већа академика одржаној 24. октобра 2014.године.

Консултације јесен:
Понедељак, 12:10 – 14:10
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
ojovanovic@politehnika.edu.rs

др Оливера Јовановић

Рођена 1962. год. у Метковићу, Хрватска. Дипломирала је у јануару 1986. год. на Пољопривредном факултету у Београду, Смер за заштиту биља и прехрамбених производа, са просеком 9.37. На истом факултету је магистрирала 1990. год. и докторирала 1997. год. из биотехничких наука – област агрономских наука. На Пољопривредном факултету у Београду је радила од октобра 1985. од августа 1998. год. У звање асистента је изабрана 1992. год., а у звање доцента 1998. год. У периоду од августа 1998. год. до јула 2001. год. боравила је у Сједињеним Америчким Државама на постдокторским студијама на универзитету Цорнелл, НY, где је држала вежбе на докторским студијама из предмета Бактериозе биља и учествовала у истраживањима генетски модификованих организама и трансгених биљака. Од октобра 2003. год. држи наставу из предмета Начини загађивања животне средине 1 и 2. (2003–2007) на Вишој политехничкој школи, где је у сталном радном односу од 2004. год. на предметима Заштита животне средине (2004–2007), Мониторинг и ублажавање последица загађености животне средине (2004–2008), Основи екологије (од 2008), Загађење и заштита земљишта (од 2008) и Мониторинг загађености животне средине (од 2009). Аутор је и коаутор неколико десетина научних и стручних радова који су објављени у домаћим и међународним стучним часописима, односно саопштени на конференцијама, као и једног уџбеника и 6 скрипти за предмете на Београдској политехници.

Консултације јесен:
Четвртак, 15:10 – 17:10
Консултације пролеће:
Среда, 17:30 – 19:30
Е-адреса:
dkovacevic@politehnika.edu.rs

др Данијела Ковачевић

Рођена је 31.01.1984. године у Смедереву, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 2010. и исте године уписала постдипломске студије на студијском програму Инжењерство материјала. Радила је као истраживач у Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета у Београду у оквиру пројекта интегралних интердисциплинарних истраживања „Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и учествовала у реализацији пројеката “Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из отпадне полиетилентерефталатне амбалаже и алкидних, полиестарских и полиуретанских производа базираних на тим полиолима, И, ИИ и ИИИ фаза “, Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Технолошко-металуршког факултета. Током 2012. године била је на стручно-истраживачком усавршавању на Катедри за цивилно инжењерство и инжењерство заштите животне средине у Тернију, Универзитет у Перуђи, Италија. Научно звање доктор наука - технолошко инжењерство - инжењерство материјала стекла је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 2015. године. Радни однос у Школи засновала је 2015. године као демонстратор у настави. Године 2016. изабрана је у звање предавача струковних студија за предмете у ужој стручној области – Материјали и обавља обавља послове наставника у звању предавача за предмете Материјали и Технологија производа од коже.

Консултације јесен:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
akutricki@politehnika.edu.rs

Александар Кутрички

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Уторак, 12:45 – 14:45
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
smarkovic@politehnika.edu.rs

др Саша Марковић

Рођен је 07.05.1968. Дипломирао 1991. године, магистрирао 1999. године и докторирао 2012. године и стекао научно звање доктора економских наука. За предавача предмета из области маркетинга изабран је 2006. године. Од 2012. године има звање професора струковних студија за ужу стручну област – Пословање производних и услужних организација.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:10 - 12:10
Е-адреса:
ljmasirevic@politehnika.edu.rs

др Љубомир Маширевић

Рођен je у Зрењанину 21. 08. 1979. Након што je завршио средњу школу, уписао je Филозофски факултет у Београду 1999. године, одсек за социологију. Дипломирао је као студент генерације 2004. на тему Кастелсово схватање глобализације и тиме стекао звање дипломирног социолога. Након основних студија, уписао је 2004. магистарске студије Филма и медија на Факултету драмских уметности у Београду. Тема магистарске тезе коју је одбранио 2007. била је Филм и насиље и тиме је стекао звање магистра наука о драмским уметностима из области медија и филма. Исте године 2007. пријавио је докторску тезу Постмодерна друштвена теорија на примеру савременог филма на Филозофском факултету у Београду на одсеку за социологију. Због изузетног успеха у студирању Министарство наука Србије му је по пријављивању доктората доделио стипедију 2007. године. 2010. успешно је одбранио тезу и тиме стекао звање доктора социологије.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017