О студијском програму

Графичка производња

О студијском програму

Сврха студијског програма је да инжењерима графичке технологије, који су завршили основне струковне студије, помогне да усвоје знања која ће им омогућити да се адекватно укључе у процесе руковођења графичким предузећима. Велики број предузећа у Србији перманентно исказује потребу за стручњацима оспособљеним да прате и у производни процес уводе савремена достигнућа графичке технологије коју карактерише стално и интензивно усавршавање. Поред графичких инжењера, који су завршили основне струковне студије, и који успешно реализују постављене производне технологије, потребни су им и стручњаци који ће да одговоре следећим, најчешће постављаним захтевима: креирање будућег развоја производних капацитета у складу са захтевима тржишта и могућностима које пружа интензиван напредак графичке технологије, руковођење појединим сегментима графичке производње и руковођење графичким предузећем у целини.

Циљ студијског програма је да се на приступачан, доступан и квалитетан начин образују специјалисти графичке производње који ће бити оспособљени да: руководе графичким предузећима, руководе производњом у графичким предузећима, руководе развојем у графичким предузећима.

Од ових стручњака се очекује да поред доброг познавања технологије израде графичких производа могу да: квалитетно организују производњу на нивоу појединих производних одељења или у целини, успешно сагледавају, анализирају и оцењују резултате рада и дефинишу методе за њихово унапређење, знају да анализирају тржиште графичких производа и сагледају оне његове потребе које су у складу са производним могућностима предузећа у коме ради, осмисле и реализују модернизацију производних капацитета у складу са потребама тржишта и то на економски оправдан начин, прозводњу ускладе са захтевима заштите животне средине. 

Да би се остварио овај циљ, дефинисан је студијски програм, са предметима усмереним ка стицању савремених теоријских и практичних знања из области организације и менаџмента графичком производњом, нових технологија за пренос информација компатибилних са штампаним медијима, испитивања квалитета графичких производа и заштите животне средине. Обједињавање ових знања са знањима и вештинама стеченим на основним студијама и радним искуствима добијеним током професионалног ангажовањима, у функцији су стварања стручњака који може да одговори постављеним захтевима.

Специјалисти графичке производње се кроз разне видове наставе упознају и оспособљавају да самостално реализују основне поступке у креирању и реализацији електронских медија, како би адекватно користили предности које пружају оба медија.

Полазећи од циља, предмети на студијском програму специјалистичких струковних студија су постављени тако, да су знања и вештине које се обрађују, првенствено усмерене ка организацији и менаџменту графичком производњом. При избору области које ће се проучавати, као полазна основа узето је градиво које се обрађује на основним струковним студијама графичке технологије. 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, као и са стандардима за акредитацију и Законом, односно са критеријумима Болоњске декларације и процесима модернизације високог образовања који су у току. Пре усвајања студијског програма обављене су консултације и усаглашавања са представницима графичке индустрије за чије потребе се и школују специјалисти графичке производње. Ту се мисли на представљање и усаглашавање са Одбором за графичку индустрију Привредне коморе Србије, као и са Извршним одбором Савеза графичких инжењера и техничара Србије. Студијски програм је усаглашен са другим студијским програмима који се реализују на Београдској политехници, кроз предмете из области менаџмента и заштите животне средине.

мр Миодраг Тодоровић

Руководилац одсека

mtodorovic@politehnika.edu.rs

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017