Предмети на смеру

Безбедност и здравље на раду

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Хемија
 • Хемија

  Усвајање знања која омогућавају препознавање и разумевање хемијских процеса у области технологије. Припремање студента за стручне и стручно-апликативне предмете са виших година студија и развијање способности примене хемије у решавању задатака из струке. Стицање практичних знања из хемије и оспособљавање студента за правилан, безбедан и прецизан однос према експерименталном раду.

 • Математика са статистиком
 • Математика са статистиком

  Усвајање основних теоријских и практичних знања из математике која су неопходна за разумевање и правилну примену у математичкој статистици и усавршавање у струци. Стицање основних знања из статистике неопходних за различита истраживања у стручним предметима, привреди и друштву уопште.

 • Инжењерске комуникације 1
 • Инжењерске комуникације 1

  Циљ овог предмета је оспособљавање студената за споразумевање помоћу техничких цртежа са стручним лицима са којима ће сарађивати у оквиру технолошког процеса на будућем радном месту.

 • Основи пословања
 • Основи пословања

  Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица (служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање основних знања на подручју микроекономије: економског-привредног система, тржишта, ризика у пословању, трошкова и сагледавања резултата пословања.

 • Менаџмент квалитетом
 • Менаџмент квалитетом

  Стицање теоријских знања о системском приступу квалитету, систему менаџмента квалитетом као средству за обезбеђење квалитета и управљање квалитетом материјалних и нематеријалних производа, принципима менаџмента квалитетом, улози стандардизације у области квалитета.
  Упознавање са основним методама и техникама за континуално побољшавање квалитета, као и стицање способности за примену појединих техника на конкретним примерима из струке.

 • Примена рачунара
 • Примена рачунара

 • Математика
 • Математика

 • Технолошке операције
 • Социологија
 • Хемија
 • Безбедност и здравље на раду
 • Физика

Друга година

 • Енглески језик 1
 • Заштита животне средине
 • Менаџмент квалитетом
 • Безбедност објеката и инсталација
 • Медицина и хигијена рада
 • Енглески језик 2
 • Заштита од буке и вибрација
 • Примена рачунара
 • Стандардизација и оцењивање усаглашености
 • Термотехника и енергетика
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Безбедност технолошких процеса
 • Одржавање средстава за рад
 • Менаџмент ризиком
 • Опрема за рад и средства за заштиту
 • Еколошки менаџмент
 • Мониторинг загађености животне средине
 • Инжењерска истраживања
 • Пројект менаџмент
 • Психологија рада
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017