Предмети на смеру

Заштита на раду

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Право заштите животне средине у пословању
 • Право заштите животне средине у пословању

  Упознавање и изучавање правног оквира заштите животне средине.Како је реч о правној материји, студенти треба да стекну знање о појму права животне средине, историјским развојем и међународним и унутрашњим стандардима у овој области, новим изазовима еколошке политике и права у различитим димензијама који прати савремени одрживи развој. Упознавање студената са правном регулативом како на међународном тако и на унутрашнјем плану у овој области, је од фундаменталног значаја за разумевање проблема и један је од основних циљева учења који се извођењем наставе жели постићи.

 • Превентива у безбедности и здрављу на раду
 • Превентива у безбедности и здрављу на раду

  Стицање знања у области савремених принципа превентивног деловања у радном окружењу и методама спречавања опасносних и штетних утицаја на безбедност и здравља на раду.

 • Ергономија
 • Ергономија

  Стицање знања о дизајнирању и прилагођавању радног окружења, радних задатака и средстава за рад физичким и менталним способностима и ограничењима радника.

 • Опасне материје
 • Опасне материје

  Стицање знања о својствима опасних материја, начинима опасног дејства и превентивним мерама заштите при производњи, паковању, транспорту, складиштењу, коришћењу и уништавању штетних и опасних материја.

 • Медицина и хигијена рада
 • Медицина и хигијена рада

  Стицање знања из делатности медицине рада и о функционисању људског организма у условима физичког и психичког радног оптерећења. Задатак наставе је да упозна студенте са физичким, хемијским и биолошким штетностима и захтевима за мерење и мониторинг услова рада на радним местима и у радној околини, те захтевима заштите на раду, професионалним обољењима и ризицима за здравље у појединим занимањима.

 • Ергономија опреме за рад
 • Ергономија опреме за рад

  Стицање знања о дизајнирању и прилагођавању радног окружења, радних задатака и средстава за рад физичким и менталним способностима и ограничењима радника.

 • Опасне материје
 • Опасне материје

  Стицање знања о својствима опасних материја, начинима опасног дејства и превентивним мерама заштите при производњи, паковању, транспорту, складиштењу, коришћењу и уништавању штетних и опасних материја.

 • Право заштите животне средине у пословању
 • Право заштите животне средине у пословању

  Упознавање и изучавање правног оквира заштите животне средине.Како је реч о правној материји, студенти треба да стекну знање о појму права животне средине, историјским развојем и међународним и унутрашњим стандардима у овој области, новим изазовима еколошке политике и права у различитим димензијама који прати савремени одрживи развој. Упознавање студената са правном регулативом како на међународном тако и на унутрашнјем плану у овој области, је од фундаменталног значаја за разумевање проблема и један је од основних циљева учења који се извођењем наставе жели постићи.

 • Систем безбедности и здравља на раду
 • Системи заштите при изградњи објеката
 • Професионални ризик
 • Специјалистичка пракса
 • Завршни специјалистики рад
 • Професионални ризик
 • Систем безбедности и здравља на раду
 • Системи заштите при изградњи објекта
 • Специјалистичка пракса

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017