Предмети на смеру

Графичка производња

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Мултимедијалне презентације
 • Мултимедијалне презентације

  Циљеви учења су оспособљавање студената за креирање једноставнијих мултимедијалних презентација, њихова примена у заједничком наступу штампаних и електронских медија, као и припрема графичког материјала за електронска издања.

 • Заштита животне средине у графичкој индустрији
 • Заштита животне средине у графичкој индустрији

  Усвајање основних теоријских знања из оптике и о боји као појавном феномену. Усвајање стручних знања и вештинa неопходних за разумевање и практичну примену основних принципа управљања бојом у колор репродукцији, од оригинала до отиска. Стицање способности примењивања оптималних процеса и техничких мера у контроли боје кроз дигитални радни ток припреме за штампу. Стицање способности примене основних уређаја за мерење боје и тонских вредности (зацрњења). Стицање способности креирања колор профила. Стицање способности контроле квалитета штампарске форме (у метеријалном или електронском облику), у реалним производним условима и у сагласности са стандардима квалитета.

 • Организација инвестиција
 • Организација инвестиција

  Усвајање теоријских стручних знања и вештина неопходних за потпуно разумевање и примену: критеријума за оцену оправданости инвестиционих процеса, активности које се односе на њихову припрему и реализацију. Анализирање токова графичке производње и уочавање уских грла производног процеса. Примену одговарајућих метода стратешке анализе у предузећима графичке делатности. Стицање способности за израду пословног плана у графичкој производњи.

 • Право заштите животне средине у пословању
 • Право заштите животне средине у пословању

  Упознавање и изучавање правног оквира заштите животне средине.Како је реч о правној материји, студенти треба да стекну знање о појму права животне средине, историјским развојем и међународним и унутрашњим стандардима у овој области, новим изазовима еколошке политике и права у различитим димензијама који прати савремени одрживи развој. Упознавање студената са правном регулативом како на међународном тако и на унутрашнјем плану у овој области, је од фундаменталног значаја за разумевање проблема и један је од основних циљева учења који се извођењем наставе жели постићи.

 • Статистичке методе и технике
 • Статистичке методе и технике

 • Организација инвестиција
 • Организација инвестиција

 • Право заштите животне средине у пословању
 • Право заштите животне средине у пословању

 • Заштита животне средине у графичкој индустрији
 • Заштита животне средине у графичкој индустрији

 • Мултимедијалне презентације
 • Мултимедијалне презентације

 • Методе и технике испитивања графичких производа
 • Организација израде графичких производа
 • Специјалистичка пракса
 • Струковни инжењерски рад
 • Завршни специјалистички рад
 • Стандардизација и оцењивање усаглашености
 • Методе и технике испитивања графичких производа
 • Организација израде графичких производа
 • Специјалистичка пракса
 • Струковни инжењерски рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017