Предмети на смеру

Рециклажне технологије

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Математика
 • Математика

  Циљ курса је да пружи студентима основна знања за тумачење математичког језика, рада са скупом природних, целих, рационалних и ирационалних бројева, операције и својства полинома, решавање једначине са једном непознатом, општа својства елементарних функција за моделирање процеса који промовишу апстракцију и тумачење резултата, као и основне рачунске технике матричне и векторске алгебре. Усвајањем основних знања студенти ће моћи да унапреде своје способности аналитичког мишљења и логичког закључивања и бити оспособљени да објасне, оправдају, повежу и провере математичке идеје и појмове, и да исте примене у практичним проблемима у другим општеобразовним и стручним предметима.

 • Инжењерске комуникације 1
 • Инжењерске комуникације 1

  Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: просторно прикаже предмет применом технике отогоналне пројекције и косе аксонометрије; изради машински технички цртеж у складу са правилима израде радионичких цртежа – дефинисање облика, димензија, квалитета обрађених површин; технички комуницира, конструише и просторно представи предмет и ситуације.

 • Хемија
 • Хемија

  Усвајање знања која омогућавају препознавање и разумевање хемијских процеса у области технологије. Припремање студента за стручне и стручно-апликативне предмете са виших година студија и развијање способности примене хемије у решавању задатака из струке. Стицање практичних знања из хемије и оспособљавање студента за правилан, безбедан и прецизан однос према експерименталном раду.

 • Основи пословања
 • Основи пословања

  Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица (служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање знања на подручју микроекономије: економског-привредног система, тржишта, трошкова и сагледавања резултата пословања.

 • Математика
 • Математика

  Циљ курса је да пружи студентима основна знања за тумачење математичког језика, рада са скупом природних, целих, рационалних и ирационалних бројева, операције и својства полинома, решавање једначине са једном непознатом, општа својства елементарних функција за моделирање процеса који промовишу апстракцију и тумачење резултата, као и основне рачунске технике матричне и векторске алгебре. Усвајањем основних знања студенти ће моћи да унапреде своје способности аналитичког мишљења и логичког закључивања и бити оспособљени да објасне, оправдају, повежу и провере математичке идеје и појмове, и да исте примене у практичним проблемима у другим општеобразовним и стручним предметима.

 • Основи пословања
 • Основи пословања

  Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица (служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање основних знања на подручју микроекономије: економског-привредног система, тржишта, ризика у пословању, трошкова и сагледавања резултата пословања.

 • Примена рачунара
 • Примена рачунара

 • Управљање рециклабирним отпадом
 • Управљање рециклабирним отпадом

 • Физика
 • Структура и својства материјала
 • Одрживи развој и животна средина
 • Материјали
 • Инжењерске комуникације 2
 • Хемија
 • Увод у рециклажу
 • Физика
 • Одрживи развој и животна средина
 • Материјали

Друга година

 • Безбедност технолошких процеса
 • Енглески језик 1
 • Менаџмент квалитетом
 • Еколошки менаџмент
 • Право животне средине
 • Управљање рециклабирним отпадом
 • Операције и уређаји у рециклажи
 • Енглески језик 2
 • Примена рачунара
 • Физичкохемијски процеси у рециклажи
 • Рециклажне технологије 1
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Одржавање средстава за рад
 • Мониторинг загађености животне средине
 • Екотоксикологија
 • Рециклажне технологије 2
 • Процесна мерна техника
 • Инжењерска истраживања
 • Пројект менаџмент
 • Психологија рада
 • Безбедност и здравље на раду
 • Логистика отпадних материјала
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017