Предмети на смеру

Дизајн индустријских производа

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Енглески језик 1
 • Енглески језик 1

  Савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика како би се студенти оспособили за комуникацију и коришћење литературе на страном језику

 • Развој производа
 • Развој производа

  Усвајање теоријских и практичних знања неопходних за свеобухватно разумевање процеса дизајнирања од: истраживања тржишта, преко генерисања и оцењивања идеја, развоја и тестирања концепта производа, фаза пројектовања производа, анализe способности за увођење новог производа на тржиште, до комерцијализације производа.

 • Инжењерске комуникације
 • Инжењерске комуникације

  Циљ овог предмета је оспособљавање студената за презентацију ауторских идејних решења помоћу техничких цртежа, а такође и за комуникацију у оквиру тимских пројеката са техничким лицима са којима ће сарађивати на будућем радном месту

 • Енглески језик 1
 • Енглески језик 1

  Циљ предмета је савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика, како би се студенти оспособили за комуникацију и коришћење литературе на енглеском језику.

 • Техничко цртање
 • Техничко цртање

 • Основи дизајнирања 1
 • Основи дизајнирања 1

 • Развој производа
 • Развој производа

 • Цртање 1
 • Цртање 1

 • Енглески језик 2
 • Историја уметности 1
 • Основи дизајнирања 2
 • Презентационе технике 1
 • Историја уметности 1
 • Енглески језик 2
 • Основи дизајнирања 2
 • Цртање 2
 • Презентационе технике 1

Друга година

 • Сликање
 • Историја уметности 2
 • Дизајнирање производа 1
 • Презентационе технике 2
 • Материјали
 • Дизајнирање производа 2
 • Израда модела
 • Фотографија
 • CAD 1
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Заштита животне средине
 • Менаџмент квалитетом
 • Основи пословања
 • Дизајнирање производа 3
 • Дизајнирање ентеријера
 • CAD 2
 • Социологија културе
 • Психологија
 • Дизајн урбаног мобилијара
 • Припрема завршног рада
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017