Предмети на смеру

Графички дизајн

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Основи графичке производње
 • Основи графичке производње

  Предмет обједињује основна знања из области графичких материјала, припреме за штампу, најважнијих техника штампе и дораде. Обухваћени су описи основних технолошких процеса, машина и уређаја који се примењују у савременој графичкој производњи. Студенти сагледавају значај и могућности графичке производње, као и врсте појединих занимања која су заступљена у грaфичкој струци.

 • Енглески језик 1
 • Енглески језик 1

  Савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика како би се студенти оспособили за комуникацију и коришћење литературе на страном језику

 • Развој производа
 • Развој производа

  Усвајање теоријских и практичних знања неопходних за свеобухватно разумевање процеса дизајнирања од: истраживања тржишта, преко генерисања и оцењивања идеја, развоја и тестирања концепта производа, фаза пројектовања производа, анализe способности за увођење новог производа на тржиште, до комерцијализације производа.

 • Енглески језик 1
 • Енглески језик 1

  Циљ предмета је савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика, како би се студенти оспособили за комуникацију и коришћење литературе на енглеском језику.

 • Рачунарске технике у графичком дизајну 1
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 1

  Циљ предмета је да студенте кроз практичне вежбе, на основу теоријских сазнања, оспособи да, употребом одговарајућих програма, самостално примењују рачунар у обради векторских слика за припрему графичких производа.

 • Основи графичке производње
 • Основи графичке производње

  Циљ овог курса је да студентима пружи основна теоријска знања из области графичке технологије

 • Основи дизајнирања 1
 • Основи дизајнирања 1

 • Развој производа
 • Развој производа

 • Цртање 1
 • Цртање 1

 • Енглески језик 2
 • Историја уметности 1
 • Основи дизајнирања 2
 • Писмо
 • Историја уметности 1
 • Енглески језик 2
 • Основи дизајнирања 2
 • Цртање 2
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 2
 • Писмо

Друга година

 • Сликање
 • Историја уметности 2
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 1
 • Графичке комуникације
 • Материјали
 • Слог
 • Припрема за штампу
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 2
 • Графички дизајн
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Заштита животне средине
 • Менаџмент квалитетом
 • Основи пословања
 • Дизајнирање амбалаже
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 3
 • Фотографија
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 4
 • Социологија културе
 • Психологија
 • Портфолио и презентација
 • Графички дизајн публикација
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017