Предмети на смеру

Графички дизајн

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ.

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Основи графичке производње
 • Основи графичке производње

  Предмет обједињује основна знања из области графичких материјала, припреме за штампу, најважнијих техника штампе и дораде. Обухваћени су описи основних технолошких процеса, машина и уређаја који се примењују у савременој графичкој производњи. Студенти сагледавају значај и могућности графичке производње, као и врсте појединих занимања која су заступљена у грaфичкој струци.

 • Енглески језик 1
 • Енглески језик 1

  Савладавање општег вокабулара и граматике енглеског језика како би се студенти оспособили за комуникацију и коришћење литературе на страном језику

 • Развој производа
 • Развој производа

  Усвајање теоријских и практичних знања неопходних за свеобухватно разумевање процеса дизајнирања од: истраживања тржишта, преко генерисања и оцењивања идеја, развоја и тестирања концепта производа, фаза пројектовања производа, анализe способности за увођење новог производа на тржиште, до комерцијализације производа.

 • Основи дизајнирања 1
 • Основи дизајнирања 1

  Циљ предмета је да кроз теорију и практичне вежбе, развија код студената кинестетику покрета руке и ментални креативно-стваралачки процес (обрнут процес од предмета цртања кроз виђено, значи полази се од идеје и иде до визуелизације.

 • Цртање 1
 • Цртање 1

  Студенти се кроз ликовне вежбе упознају са основама ликовног језика. Кроз аналитички цртеж/студију, оспособљавају се да користе ликовне елементе: линију и линијске вредности, облик и простор, примену перспективе, композицију. Упознају се са различитим материјалима и техникама цртања као и применом ликовних решења на задатке из области дизајна

 • Енглески језик 2
 • Историја уметности 1
 • Основи дизајнирања 2
 • Цртање 2
 • Писмо

Друга година

 • Сликање
 • Историја уметности 2
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 1
 • Графичке комуникације
 • Материјали
 • Слог
 • Припрема за штампу
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 2
 • Графички дизајн
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Заштита животне средине
 • Менаџмент квалитетом
 • Основи пословања
 • Дизајнирање амбалаже
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 3
 • Фотографија
 • Рачунарске технике у графичком дизајну 4
 • Социологија културе
 • Психологија
 • Портфолио и презентација
 • Графички дизајн публикација
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017