Предмети на смеру

Графичко инжењерство

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ.

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Математика
 • Математика

  Циљ курса је да пружи студентима основна знања за тумачење математичког језика, рада са скупом природних, целих, рационалних и ирационалних бројева, операције и својства полинома, решавање једначине са једном непознатом, општа својства елементарних функција за моделирање процеса који промовишу апстракцију и тумачење резултата, као и основне рачунске технике матричне и векторске алгебре. Усвајањем основних знања студенти ће моћи да унапреде своје способности аналитичког мишљења и логичког закључивања и бити оспособљени да објасне, оправдају, повежу и провере математичке идеје и појмове, и да исте примене у практичним проблемима у другим општеобразовним и стручним предметима.

 • Инжењерске комуникације 1
 • Инжењерске комуникације 1

  Циљ овог предмета је оспособљавање студената за споразумевање помоћу техничких цртежа са стручним лицима са којима ће сарађивати у оквиру технолошког процеса на будућем радном месту.

 • Основи графичке производње
 • Основи графичке производње

  Циљ овог курса је да студентима пружи основна теоријска знања из области графичке технологије

 • Основи пословања
 • Основи пословања

  Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица (служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање основних знања на подручју микроекономије: економског-привредног система, тржишта, ризика у пословању, трошкова и сагледавања резултата пословања.

 • Одабрана поглавља физике
 • Одабрана поглавља физике

  Усвајање основних знања из физике, неопходних за савлађивање садржаја других предмета током студирања. Стицање способности препознавања физичких закона за описивање посматраних процеса и решавање практичних проблема из области заштите животне средине. Развијање практичних вештина из области мерења различитих физичких величина у будућем радном окружењу.

 • Визуелне комуникације
 • Визуелне комуникације

  Упознавање студената са основним принципима и елементима визуелних комуникација

 • Увод у веб дизајн
 • Увод у веб дизајн

  Циљ предмета је да студенте кроз практичне вежбе, на основу теоријских сазнања, оспособи да, употребом одговарајућих програма, самостално примењују рачунар у креирању веб презентација.

 • Материјали
 • Инжењерске комуникације 2
 • Социологија
 • Хемија

Друга година

 • Енглески језик 1
 • Припрема за штампу
 • Амбалажа 1
 • Примена рачунара - графика 1
 • Безбедност и здравље на раду
 • Заштита животне средине
 • Штампа текстила
 • Енглески језик 2
 • Производни системи
 • Слог
 • Технологија штампе
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Технологија дораде
 • Амбалажа 2
 • Графички дизајн
 • Менаџмент квалитетом
 • Одржавање и преглед средстава за рад
 • Теорија управљања бојама
 • Рачунарске мреже
 • Фотографија
 • Безбедност информационих система
 • Инжењерска истраживања
 • Управљање пројектима
 • Психологија рада
 • Завршни рад
 • Завршни рад

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017