Предмети на смеру

Графичка технологија

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Математика
 • Математика

  Циљ курса је да пружи студентима основна знања за тумачење математичког језика, рада са скупом природних, целих, рационалних и ирационалних бројева, операције и својства полинома, решавање једначине са једном непознатом, општа својства елементарних функција за моделирање процеса који промовишу апстракцију и тумачење резултата, као и основне рачунске технике матричне и векторске алгебре. Усвајањем основних знања студенти ће моћи да унапреде своје способности аналитичког мишљења и логичког закључивања и бити оспособљени да објасне, оправдају, повежу и провере математичке идеје и појмове, и да исте примене у практичним проблемима у другим општеобразовним и стручним предметима.

 • Инжењерске комуникације 1
 • Инжењерске комуникације 1

  Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: просторно прикаже предмет применом технике отогоналне пројекције и косе аксонометрије; изради машински технички цртеж у складу са правилима израде радионичких цртежа – дефинисање облика, димензија, квалитета обрађених површин; технички комуницира, конструише и просторно представи предмет и ситуације.

 • Основи графичке производње
 • Основи графичке производње

  Предмет обједињује основна знања из области графичких материјала, припреме за штампу, најважнијих техника штампе и дораде. Обухваћени су описи основних технолошких процеса, машина и уређаја који се примењују у савременој графичкој производњи. Студенти сагледавају значај и могућности графичке производње, као и врсте појединих занимања која су заступљена у грaфичкој струци.

 • Хемија
 • Хемија

  Усвајање знања која омогућавају препознавање и разумевање хемијских процеса у области технологије. Припремање студента за стручне и стручно-апликативне предмете са виших година студија и развијање способности примене хемије у решавању задатака из струке. Стицање практичних знања из хемије и оспособљавање студента за правилан, безбедан и прецизан однос према експерименталном раду.

 • Материјали
 • Инжењерске комуникације 2
 • Општа социологија
 • Физика

Друга година

 • Припрема за штампу
 • Производни менаџмент
 • Примена рачунара - графика 1
 • Безбедност технолошких процеса
 • Енглески језик 1
 • Заштита животне средине
 • Енглески језик 2
 • Машине
 • Слог
 • Технологија штампе
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Технологија дораде
 • Амбалажа
 • Графички дизајн
 • Менаџмент квалитетом
 • Основи пословања
 • Одржавање средстава за рад
 • Теорија управљања бојама
 • Инжењерска истраживања
 • Пројект менаџмент
 • Психологија рада
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017