Предмети на смеру

Менаџмент квалитетом

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Инжењерске комуникације 1
 • Инжењерске комуникације 1

  Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: просторно прикаже предмет применом технике отогоналне пројекције и косе аксонометрије; изради машински технички цртеж у складу са правилима израде радионичких цртежа – дефинисање облика, димензија, квалитета обрађених површин; технички комуницира, конструише и просторно представи предмет и ситуације.

 • Основи пословања
 • Основи пословања

  Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица (служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање знања на подручју микроекономије: економског-привредног система, тржишта, трошкова и сагледавања резултата пословања.

 • Математика са статистиком
 • Математика са статистиком

  Усвајање основних теоријских и практичних знања из математике која су неопходна за разумевање и правилну примену у математичкој статистици и усавршавање у струци. Стицање основних знања из статистике неопходних за различита истраживања у стручним предметима, привреди и друштву уопште.

 • Метрологија
 • Метрологија

  Стицање основних знања о принципима метролошког обезбеђења у пословном систему, посебно у производним организацијама. Усвајање метролошких термина и способност тумачења метролошке регулативе. Препознавање начина за практично обезбеђење тачности и следљивости у мерењу. Ефективно деловање у организацији на успостављању и одржавању метролошког надзора у складу са метролошком регулативом.

 • Основе квалитета
 • Основе квалитета

 • Основе комуникација у менаџменту квалитетом
 • Основе комуникација у менаџменту квалитетом

 • Развој производа
 • Развој производа

 • Математика
 • Математика

 • Општа социологија
 • Примена рачунара
 • Стандардизација и оцењивање усаглашености
 • Теорија менаџмента
 • Социологија
 • Стандардизација
 • Примењена статистика
 • Метрологија
 • Основе менаџмента

Друга година

 • Енглески језик 1
 • Заштита животне средине
 • Систем менаџмента квалитетом
 • Логистика
 • Информационе технологије у менаџменту квалитетом
 • Организационо понашање
 • Развој производа
 • Енглески језик 2
 • Безбедност и здравље на раду
 • Менаџмент тоталним квалитетом
 • Менаџмент људским ресурсима
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Производни менаџмент
 • Одржавање средстава за рад
 • Менаџмент ризиком
 • Еколошки менаџмент
 • Методе и технике у менаџменту
 • Успостављање и провера система менаџмента квалитет...
 • Инжењерска истраживања
 • Пројект менаџмент
 • Психологија рада
 • Завршни рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017