Предмети на смеру

Заштита животне средине

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Математика
 • Математика

  Циљ курса је да пружи студентима основна знања за тумачење математичког језика, рада са скупом природних, целих, рационалних и ирационалних бројева, операције и својства полинома, решавање једначине са једном непознатом, општа својства елементарних функција за моделирање процеса који промовишу апстракцију и тумачење резултата, као и основне рачунске технике матричне и векторске алгебре. Усвајањем основних знања студенти ће моћи да унапреде своје способности аналитичког мишљења и логичког закључивања и бити оспособљени да објасне, оправдају, повежу и провере математичке идеје и појмове, и да исте примене у практичним проблемима у другим општеобразовним и стручним предметима.

 • Инжењерске комуникације 1
 • Инжењерске комуникације 1

  Савладавањем наставног програма предмета студент ће моћи да: просторно прикаже предмет применом технике отогоналне пројекције и косе аксонометрије; изради машински технички цртеж у складу са правилима израде радионичких цртежа – дефинисање облика, димензија, квалитета обрађених површин; технички комуницира, конструише и просторно представи предмет и ситуације.

 • Основи пословања
 • Основи пословања

  Усвајање теоријских знања неопходних за разумевање пословања предузећа и његових организационих јединица (служби). Стисање способности за екстерну и интерну анализу пословања предузећа. Усвајање знања на подручју микроекономије: економског-привредног система, тржишта, трошкова и сагледавања резултата пословања.

 • Физика
 • Физика

  Усвајање основних знања из физике (појмови, појаве, теоријски модели, закони) која су неопходна за савлађивање садржаја других предмета при стицању образовања у Школи. Стицање способности препознавања физичких закона за описивање процеса у одређеној стручној области. Разумевање међусобног односа физичких величина и одговарајућих мерних јединица у циљу извођења једноставнијих прорачуна везаних за поменуте процесе. Развијање практичних вештина из области мерења различитих физичких величина (основе теорије и обраде резултата мерења)

 • Основи инжењерства
 • Основи инжењерства

 • Основи екологије
 • Основи екологије

 • Примена рачунара
 • Примена рачунара

 • Општа социологија
 • Технолошке операције
 • Хемија
 • Енглески језик 2
 • Социологија
 • Хемија животне средине
 • Енергетика и животна средина
 • Технолошке операције

Друга година

 • Основи графичке производње
 • Енглески језик 1
 • Менаџмент квалитетом
 • Медицина и хигијена рада
 • Еколошки менаџмент
 • Загађење и заштита ваздуха
 • Загађење и заштита земљишта
 • Енглески језик 2
 • Заштита од буке и вибрација
 • Примена рачунара
 • Загађење и заштита вода
 • Стручна пракса
 • Стручна пракса

Трећа година

 • Мониторинг загађености животне средине
 • Екотоксикологија
 • Право животне средине
 • Чврст и опасан отпад
 • Инжењерска истраживања
 • Пројект менаџмент
 • Психологија рада
 • Безбедност и здравље на раду
 • Рециклажни процеси
 • Завршни рад
 • Теорија менаџмента

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017