Предмети на смеру

Управљање отпадом

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ.

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Информационе технологије у области управљања отпад...
 • Информационе технологије у области управљања отпадом

  Циљ предмета је да студенти примене усвојена знања из области управљања отпадом кроз специјализован софтверски пакет.

 • Основе менаџмента
 • Основе менаџмента

  Основни циљ овог предмета је разумевање функције и улоге процеса менаџмента. Примарни фокус овог предмета усмерен је на потпроцесе процеса менаџмента од чије ефективности зависи и остваривање циљева организације.

 • Правне регулативе у области управљања отпадом
 • Правне регулативе у области управљања отпадом

  Упознавање студената са основним међународним и домаћим стандардима и регулативама у области управљања отпадом, посебно регулатива и стандарда ЕУ (Нпр. Директива о отпаду - 2008/98/ЕЦ, Директива о спаљивању отпада 2000/76/ЕЦ, WЕЕЕ директиве о електричном и електронском отпаду и бројне друге), међународних конвенција које се односе на отпад и управљање отпадом (Базелска конвенција о прекограничном кретању отпада и друге) и еколошког законодавства у Републици Србији (Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом, Закона о амбалажном отпаду и бројних других) као и регулатива (прописа) који се односе на управљање отпадом (Правилник о начину складиштења и паковања опасног отпада, Правилник о условима и начину сакупљања, транспорт, складиштења и третман отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије, Правилник о медицинском отпаду и др. посебно оних који се односе на утицај отпада на медијуме животне средине (воду, ваздух, земљиште) и живот и здравље људи.

 • Управљање чврстим и опасним отпадом
 • Управљање чврстим и опасним отпадом

  Усвајање теоријских стручних знања потребних за разумевање проблематике управљања чврстим и опасним отпадом. Оспособљавање студента за сагледавање целокупног циклуса управљања отпадом и избор најповољнијег поступка за успостављање оптималног система управљања отпадом.

 • Превентива у безбедности и здрављу на раду
 • Превентива у безбедности и здрављу на раду

  Стицање знања у области савремених принципа превентивног деловања у радном окружењу и методама спречавања опасносних и штетних утицаја на безбедност и здравља на раду.

 • Стандардне методе и технике испитивања отпадних ма...
 • Управљање отпадом и циркуларна економија
 • Логистика опасног отпада
 • Опасан и радиоактиван отпад
 • Специјалистичка пракса
 • Завршни специјалистички рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017