Предмети на смеру

Оцењивање усаглашености производа и услуга

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ.

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Статистичке методе и технике
 • Статистичке методе и технике

  Циљ предмета је да пружи студентима теоријска и практична знања о статистичким методама које се користе за анализу стабилности и способности процеса организације, као и за њихово побољшање.

 • Савремене методе у обезбеђењу квалитета производа
 • Савремене методе у обезбеђењу квалитета производа

  Основни циљ предмета је да студентима пружи теоријска и практична знања о савременим методама за обезбеђење квалитета производа, посебно при дефинисању захтева купаца, пројектовању, производњи и анализи трошкова пословања.

  Други циљ се састоји у припреми будућег специјалисту за менаџмент квалитетом за рад у тиму за оцењивање усаглашености и за унапређење квалитета пословних функција организације.

 • Поступци оцењивања усаглашености производа 1
 • Поступци оцењивања усаглашености производа 1

  Усвајање теоријских стручних знања и вештине неопходне за потпуно разумевање и правилну примену међународних стандарда. Стицање способности за анализирање и тумачење међународних техничких прописа и њихове примене. Формулисање нових идеја у развоју система и шема оцењивања усаглашености.

 • Реализација система менаџмента квалитетом
 • Реализација система менаџмента квалитетом

  Циљ предмета је да студенти стекну теоријска знања из области система менаџмента квалитетом, као и практична знања неопходна за успостављање система менаџмента квалитетом, затим спровођење провера, одржавање и побољшавање система менаџмента квалитетом у различитим организацијама. Већина шема оцењивања усаглашености производа укључују и провере система менаџмента квалитета произвођача, те је циљ предмета да студенти стекну знања и способности који су неопходни за развијање таквих шема, као и за стварање услова у организацији за испуњавања захтева шема оцењивања усаглашености производа које укључују провере система менаџмента квалитета произвођача.

 • Поступци оцењивања усаглашености производа 2
 • Управљање производима на крају употребе
 • Струковни инжењерски рад
 • Специјалистичка пракса
 • Завршни специјалистички рад
 • Систем безбедности и здравља на раду

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

© BeoPoli Team 2017