О школи

Београдска политехника - О школи

ОДСЕК БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

Београдска политехника је oдсек државне високошколске установе Академија техничких струковних студија Београд, која образује струковне инжењере и дизајнере. Основани смо 1959. године, а садашњи назив смо добили након успешне акредитације студијских програма и саме установе и представљамо правног наследника Више политехничке школе. Школа је 2007. и 2008. године са успехом завршила процес акредитације, чиме је добила статус високошколске установе. Тада је у складу са Законом о високом образовању акредитовано девет студијских програма основних струковних студија и три студијска програма специјалистичких струковних студија, а средином 2012. године смо у процесу поновне, редовнe акредитације, добили и сагласност за уписивање студената на два нова студијска програма. Пошто се временом број смерова повећавао, тако је настава данас организована на два одељења (Одељење за технологије и Одељење за дизајн) са студијским програмима на основним и мастер студијама.

Угледу Школе знатно доприноси чињеница да је на њој до сада дипломирало преко 5.300 студената. Закључно са јануаром 2014. године на Београдској политехници је дипломирало 5218 студената на основним студијама и 141 студент на специјалистичким студијама. Велики број наших дипломираних студената је својим ангажовањем и резултатима дао значајан допринос развоју и успеху предузећа и установа у којима су радили или данас раде. Тренутно у Школи студира око 2.000 студената, што нас сврстава у највеће образовне установе струковних студија у Србији. Од свих студената који су дипломирали у периоду од 1991. до 2001. године 84,7 % је запослено у струци.

Акредитацијом смо ушли у свет високог образовања, и сада имамо статус Високе школе струковних студија, што даје квалитативно виши ниво студија, а самим тим и виши ниво услуга у погледу образовања студената и развоја установе, а све у циљу задовољења наших клијената и окружења – студената и друштва у целини. За акредитацију смо почели да се спремамо још пре реформе високог образовања и још 2002. године усагласили смо рад са захтевима Болоњске декларације. Обезбедили смо акредитацију за установу и студијске програме на основним студијама, тако да у континуитету настављамо дугогодишњи рад. Школа је добила и акредитацију за студијске програме специјалистичких струковних студија и настава на њима одржава се почев од школске 2008/09. године.

Крајем 2009. године сертификовали смо успостављени систем менаџмента квалитетом. Сертификацију система, према стандарду SRPS ISO 9001:2015 извршио је JUQS – Београд, чиме смо добили и сертификат од стране IQNet (The International Certification Network), међународног удружења сертификационих тела.

Београдска политехника је 2012. године успешно завршила други циклус акредитације установе и постојећих студијских програма, као и два нова, што је резултат нашег рада на осавремењавању постојећих студијских програма. Трећи циклус акредитације установе и студијских програма успешно је реализован током 2017. и 2018. године. Школа сада има четрнаест акредитованих студијских програма основних, специјалистичких и мастер струковних студија. Настојимо да Београдска политехника пружи допринос образовању кадрова потребних привреди Републике Србије и развоју друштва у целини, што је препознато и позитивно оцењено и у Националном савету за високо образовање.


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017