Запослење

Београдска политехника - Запослење

Запослење

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД ОДСЕК БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

БРОЈ: 377/7 

ДАТУМ: 3.12.2020. године

Б е о г р а д, Бранкова  17

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 17. став 1. Правилника о избору, ангажовању и вредновању наставника и сарадника, в.д. председника академије, дана 3.12.2020. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ПРОФЕСОРА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

I.  По конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област: Опште машинство и Термотехника, објављеног дана 13.11.2020. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 377/6 од  3.12.2020. године.

II.  Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.12.2020. године закључно са 18.12.2020. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у периоду од 3.12.2020. године закључно са 18.12.2020. године     

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласним таблама и на сајту одсека.

ДОСТАВЉЕНО:                                             В.Д. ПРЕДСЕДНИКА АКАДЕМИЈЕ

- Oгласне табле

- У конкурсни материјал                                            проф. др Војкан Лучанин

- Сајт одсека

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, ОДСЕК БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА, по конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија за ужу стручну област: Опште машинство и Термотехника, расписаном дана 13.11.2020. године у гласилу Националне службе за запошљавање „Послови-Огласи“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање професора струковних студија са предлогом за избор кандидата, број 377/6 од  3.12.2020. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 3.12.2020. године закључно са 18.12.2020. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, одсек Београдска политехника преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 3, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 3.


Наведени извештај, можете преузети овде.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017