Признавање испита

Стари студенти

Признавање испита

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

СК - 0201

БРОЈ: 499

ДАТУМ: 06.09.2022.  године

Београд, Катарине Амброзић 3

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА ПОЛОЖЕНИХ НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ИЛИ У АКАДЕМИЈИ ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

за школску 2022/2023. годину 

Студенти који студирају у Академији техничких струковних студија Београд захтев за признавање раније положених испита (на истом нивоу и у оквиру исте врсте студија) у Академији или на другој високошколској установи, могу поднети од 06.09. до 25.09.2022. године.

Захтеви за признавање испита преузимају у просторији К2-3 у ул. Kaтарине Амброзић бр. 3, радним даном у времену од 9:00 до 14:00 часова.

Уз захтев, студент је дужан да приложи:

      - Уверење о положеним испитима (мора да садржи врсту и ниво студија на коме су положени испити);

      - Оверене наставне планове и програме, за положене испите, ако су испити положени на другој високошколској установи;

      - Потврду о уплати трошкова за издавање решења о признавању испита (према важећем ценовнику за школску 2021/2022. годину).


Уплату трошкова за издавање решења о признавању испита студент врши према следећим инструкцијама:

 

Прималац: Академија техничких струковних студија Београд,

Катарине Амброзић 3

Текући рачун Академије: 840-2118666-55

Број модела: 97

Позив на број60-20222023

Сврха уплате: издавање решења о признавању испита

 

О захтеву студента одлучује Наставно-стручно веће Академије. У складу са одлуком Наставно-стручног већа, студент добија решење.

Студент преузима решење на шалтеру Студентске службе Одсека, у року од три дана од дана објављивања информације о одлуци Наставно-стручног већа Академије. Студент лично преузима решење уз подношење индекса.

По добијању решења студент може поднети жалбу на решење Председнику Академије у року од три дана од пријема решења преко Комисије за преласке.

ЕСПБ остварени по основу испита положених у ранијим школским годинама, а који су признати на Академији не улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на терет буџета. ЕСПБ остварени по основу положених и признатих испита у текућој школској (2021/2022.) години улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на буџет.


Комисија за преласке:

др Доминик Бркић, председник комисије       Душан Марковић, члан,

др Милан Милутиновић, члан                         Љиљана Вуковић, члан

др Злата Живковић, члан                                Нађа Ђорђевић, члан

Новак Милошевић, члан, 

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017