Признавање испита

Стари студенти

Признавање испита

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА

СК - 0201

БРОЈ: 193

ДАТУМ: 25.08.2020.  године

Београд, Бранкова 17

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА
 ПОЛОЖЕНИХ НА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ИЛИ У БЕОГРАДСКОЈ ПОЛИТЕХНИЦИ 

за школску 2020/2021. годину 

Студенти који студирају у Београдској политехници захтев за признавање раније положених испита (на истом нивоу и у оквиру исте врсте студија) у Школи или на другој високошколској установи, могу поднети од 01.09. до 18.09.2020. године.

Захтеви за признавање испита преузимају се код помоћника секретара, просторија К2-3 у ул.  Kaтарине Амброзић бр. 3, радним даном у времену од 9:00 до 14:00 часова.

Уз захтев, студент је дужан да приложи:

Уверење о положеним испитима (мора да садржи врсту и ниво студија на коме су положени испити);

  • Оверене наставне планове и програме, за положене испите, ако су испити положени на другој високошколској установи;

Потврду о уплати трошкова за издавање решења о признавању испита (према важећем ценовнику за школску 2020/2021. годину).

Уплату трошкова за издавање решења о признавању испита студент врши према следећим инструкцијама:

 

Прималац: Висока школа струковних студија – Београдска политехника, Београд,

Бранкова 17

Жиро рачун Школе: 840-1854666-50

Модел: 97

Позив на број49-2021

Сврха уплате: издавање решења за прелазак на студије, односно издавање решења о признавању испита

 

О захтеву студента одлучује Наставно-стручно веће. У складу са одлуком Наставно-стручног већа, студент добија решење.

Студент преузима решење на шалтеру Студентске службе у ул. Kaтарине Амброзић бр. 3, у року од три дана од дана објављивања информације о одлуци Наставно-стручног већа. Студент лично преузима решење уз подношење индекса.

По добијању решења студент може поднети жалбу на решење в.д. председнику академије у року од три дана од пријема решења преко Комисије за преласке.

ЕСПБ остварени по основу испита положених у ранијим школским годинама, а који су признати на Београдској политехници не улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на терет буџета. ЕСПБ остварени по основу положених и признатих испита у текућој школској (2019/2020.) години улазе у укупан збир остварених ЕСПБ приликом рангирања студената за упис на буџет.

 


Комисија за преласке:

др Ковиљка Бањевић, председник комисије

Небојша Ћурчић,члан

Нађа Ђорђевић, члан

Биљана Тројанчевић,члан

Душан Марковић, члан

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017