Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
valivojvodic@politehnika.edu.rs

мр Весна Аливојводић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Четвртак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
zbaros@politehnika.edu.rs

др Зорица Барош

Рођена је 31.03.1975. године у Београду, Република Србија. Дипломирала је на Физичком факултету Универзитета у Београду, 1998. године. На истом је факултету одбранила и магистарску тезу 2002. године. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник за предмет Физика. Након одбрањене магистарске тезе, током 2003. године изабрана је у звање предавача за ужу стручну област Примењена физика, и од тада држи наставу на предметима Физика и Метрологија. Од фебруара школске 2013/2014. год. ангажована је и на пословима предавача за предмет Инжењерска истраживања. Докторску дисертацију одбранила је у децембру 2014. године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду па је током 2015. године изабрана у звање професора струковних студија за ужу стручну област Примењена физика. Од маја 2008. године поред наставних активност обавља и послове председника Издавачког одбора Високе школе струковних студија - Београдска политехника.

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Среда, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
svelimirac@politehnika.edu.rs

Светлана Велимирац

Рођена је 17.08.1978. године у Београду, Република Србија. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду 2005. године на Катедри за англистику, чиме је стекла звање дипломираног професора енглеског језика и књижевности. На истом факултету и катедри завршила је и мастер студије 2009. године, поставши мастер професор језика и књижевности, а специјализацију из области Студија Сједињених Америчких Држава стекла је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2013. године. Радни однос у Школи засновала је 2006. године као стручни сарадник. Године 2006. изабрана је у звање предавача за предмет Енглески језик, а од 2008. године ради као наставник у звању предавача у ужој стручној области Енглески језик. Учествовала је на више међународних конференција, научних и стручних скупова из области филологије. Носилац је стипендије САД State Department Professional Development Scholarship for foreign English Language Professionals, English for Specific Purposes – Best Practices 2012. године. Тренутно се усавршава на докторским академским студијама на Филолошком факултету Универзитета у Београду.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
ojovanovic@politehnika.edu.rs

др Оливера Јовановић

Рођена 1962. год. у Метковићу, Хрватска. Дипломирала је у јануару 1986. год. на Пољопривредном факултету у Београду, Смер за заштиту биља и прехрамбених производа, са просеком 9.37. На истом факултету је магистрирала 1990. год. и докторирала 1997. год. из биотехничких наука – област агрономских наука. На Пољопривредном факултету у Београду је радила од октобра 1985. од августа 1998. год. У звање асистента је изабрана 1992. год., а у звање доцента 1998. год. У периоду од августа 1998. год. до јула 2001. год. боравила је у Сједињеним Америчким Државама на постдокторским студијама на универзитету Цорнелл, НY, где је држала вежбе на докторским студијама из предмета Бактериозе биља и учествовала у истраживањима генетски модификованих организама и трансгених биљака. Од октобра 2003. год. држи наставу из предмета Начини загађивања животне средине 1 и 2. (2003–2007) на Вишој политехничкој школи, где је у сталном радном односу од 2004. год. на предметима Заштита животне средине (2004–2007), Мониторинг и ублажавање последица загађености животне средине (2004–2008), Основи екологије (од 2008), Загађење и заштита земљишта (од 2008) и Мониторинг загађености животне средине (од 2009). Аутор је и коаутор неколико десетина научних и стручних радова који су објављени у домаћим и међународним стучним часописима, односно саопштени на конференцијама, као и једног уџбеника и 6 скрипти за предмете на Београдској политехници.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
smarkovic@politehnika.edu.rs

др Саша Марковић

Рођен је 07.05.1968. Дипломирао 1991. године, магистрирао 1999. године и докторирао 2012. године и стекао научно звање доктора економских наука. За предавача предмета из области маркетинга изабран је 2006. године. Од 2012. године има звање професора струковних студија за ужу стручну област – Пословање производних и услужних организација.

Консултације јесен:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
imatic@politehnika.edu.rs

др Ивана Матић Бујагић

Рођена је 25.02.1988. године у Аранђеловцу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, уписала је школске 2007/2008. год., а дипломирала је 2011. године. Мастер студије на истом факултету је завршила 2012. год. Школске 2012/2013. године уписала је докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету. Четири пута је награђена Повељом Панте С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета за изузетан успех на основним академским студијама. Добитник је такође и специјалног признања Српског хемијског друштва за 2012. годину за изузетан успех у току студија. Од 2012. године Ивана Матић Бујагић је ангажована у Школи у својству демонстратора. Такође је активно укључена у научно-истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Консултације јесен:
Уторак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 8:00 – 10:00
Е-адреса:
ljmasirevic@politehnika.edu.rs

др Љубомир Маширевић

Рођен je у Зрењанину 21. 08. 1979. Након што je завршио средњу школу, уписао je Филозофски факултет у Београду 1999. године, одсек за социологију. Дипломирао је као студент генерације 2004. на тему Кастелсово схватање глобализације и тиме стекао звање дипломирног социолога. Након основних студија, уписао је 2004. магистарске студије Филма и медија на Факултету драмских уметности у Београду. Тема магистарске тезе коју је одбранио 2007. била је Филм и насиље и тиме је стекао звање магистра наука о драмским уметностима из области медија и филма. Исте године 2007. пријавио је докторску тезу Постмодерна друштвена теорија на примеру савременог филма на Филозофском факултету у Београду на одсеку за социологију. Због изузетног успеха у студирању Министарство наука Србије му је по пријављивању доктората доделио стипедију 2007. године. 2010. успешно је одбранио тезу и тиме стекао звање доктора социологије.

Консултације јесен:
Уторак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
anastasic@politehnika.edu.rs

др Александра Настасић

Рођена је 16.05.1973. године у Београду. Дипломирала је 1998. године на групи за Термотехнику, Машинског факултета Универзитета у Београду. Научно звање магистар техничких наука у области машинства, ужа научна област Индустријско инжењерство, стекла је на истом факултету 2006. године, одбраном магистарске тезе под називом „Модел међузависности ситуационих фактора организационе културе и организационе структуре“. У оквиру рада на магистарској тези учествовала у истраживању Економског Института на пројекту „Утицај других контингентних фактора на организациону структуру“. Научно звање доктор техничких наука у области Индустријско инжењерство и менаџмент стекла је 2016. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду, одбраном докторске дисертације под називом „Организациона култура и задовољство корисника у високошколским установама“. Похађала и успешно завршила семинаре ’’Усавршавање универзитетских наставника – базични програм’’ и „Високошколска дидактика“ у организацији Филозофског факултета у Београду, курс за водеће провераваче система менаџмента квалитетом, као и већи број курсева, семинара и радионица из области система менаџмента. Коаутор је монографије, уџбеника и скрипти. Научне и стручне радове објављивала је у часописима и учествовала је раду већег броја домаћих и међународних научно-стручних скупова и конференција. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. У звање предавача за предмете из уже научне области Индустријско инжењерство изабрана је 2006. године, а од 2011. године и за предмете из уже научне области Инжењерски менаџмент. За руководиоца Службе квалитета Београдске политехнике постављена је 2008. године.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017