Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Уторак, 11:00 – 13:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
valivojvodic@politehnika.edu.rs

мр Весна Аливојводић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Четвртак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
zbaros@politehnika.edu.rs

др Зорица Барош

Рођена је 31.03.1975. године у Београду, Република Србија. Дипломирала је на Физичком факултету Универзитета у Београду, 1998. године. На истом је факултету одбранила и магистарску тезу 2002. године. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник за предмет Физика. Након одбрањене магистарске тезе, током 2003. године изабрана је у звање предавача за ужу стручну област Примењена физика, и од тада држи наставу на предметима Физика и Метрологија. Од фебруара школске 2013/2014. год. ангажована је и на пословима предавача за предмет Инжењерска истраживања. Докторску дисертацију одбранила је у децембру 2014. године на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду па је током 2015. године изабрана у звање професора струковних студија за ужу стручну област Примењена физика. Од маја 2008. године поред наставних активност обавља и послове председника Издавачког одбора Високе школе струковних студија - Београдска политехника.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
ojovanovic@politehnika.edu.rs

др Оливера Јовановић

Рођена 1962. год. у Метковићу, Хрватска. Дипломирала је у јануару 1986. год. на Пољопривредном факултету у Београду, Смер за заштиту биља и прехрамбених производа, са просеком 9.37. На истом факултету је магистрирала 1990. год. и докторирала 1997. год. из биотехничких наука – област агрономских наука. На Пољопривредном факултету у Београду је радила од октобра 1985. од августа 1998. год. У звање асистента је изабрана 1992. год., а у звање доцента 1998. год. У периоду од августа 1998. год. до јула 2001. год. боравила је у Сједињеним Америчким Државама на постдокторским студијама на универзитету Цорнелл, НY, где је држала вежбе на докторским студијама из предмета Бактериозе биља и учествовала у истраживањима генетски модификованих организама и трансгених биљака. Од октобра 2003. год. држи наставу из предмета Начини загађивања животне средине 1 и 2. (2003–2007) на Вишој политехничкој школи, где је у сталном радном односу од 2004. год. на предметима Заштита животне средине (2004–2007), Мониторинг и ублажавање последица загађености животне средине (2004–2008), Основи екологије (од 2008), Загађење и заштита земљишта (од 2008) и Мониторинг загађености животне средине (од 2009). Аутор је и коаутор неколико десетина научних и стручних радова који су објављени у домаћим и међународним стучним часописима, односно саопштени на конференцијама, као и једног уџбеника и 6 скрипти за предмете на Београдској политехници.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
smarkovic@politehnika.edu.rs

др Саша Марковић

Рођен је 07.05.1968. Дипломирао 1991. године, магистрирао 1999. године и докторирао 2012. године и стекао научно звање доктора економских наука. За предавача предмета из области маркетинга изабран је 2006. године. Од 2012. године има звање професора струковних студија за ужу стручну област – Пословање производних и услужних организација.

Консултације јесен:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
imatic@politehnika.edu.rs

др Ивана Матић Бујагић

Рођена је 25.02.1988. године у Аранђеловцу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, уписала је школске 2007/2008. год., а дипломирала је 2011. године. Мастер студије на истом факултету је завршила 2012. год. Школске 2012/2013. године уписала је докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету. Четири пута је награђена Повељом Панте С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета за изузетан успех на основним академским студијама. Добитник је такође и специјалног признања Српског хемијског друштва за 2012. годину за изузетан успех у току студија. Од 2012. године Ивана Матић Бујагић је ангажована у Школи у својству демонстратора. Такође је активно укључена у научно-истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Консултације јесен:
Уторак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 8:00 – 10:00
Е-адреса:
ljmasirevic@politehnika.edu.rs

др Љубомир Маширевић

Рођен je у Зрењанину 21. 08. 1979. Након што je завршио средњу школу, уписао je Филозофски факултет у Београду 1999. године, одсек за социологију. Дипломирао је као студент генерације 2004. на тему Кастелсово схватање глобализације и тиме стекао звање дипломирног социолога. Након основних студија, уписао је 2004. магистарске студије Филма и медија на Факултету драмских уметности у Београду. Тема магистарске тезе коју је одбранио 2007. била је Филм и насиље и тиме је стекао звање магистра наука о драмским уметностима из области медија и филма. Исте године 2007. пријавио је докторску тезу Постмодерна друштвена теорија на примеру савременог филма на Филозофском факултету у Београду на одсеку за социологију. Због изузетног успеха у студирању Министарство наука Србије му је по пријављивању доктората доделио стипедију 2007. године. 2010. успешно је одбранио тезу и тиме стекао звање доктора социологије.

Консултације јесен:
Уторак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
anastasic@politehnika.edu.rs

др Александра Настасић

Рођена је 16.05.1973. године у Београду. Дипломирала је 1998. године на групи за Термотехнику, Машинског факултета Универзитета у Београду. Научно звање магистар техничких наука у области машинства, ужа научна област Индустријско инжењерство, стекла је на истом факултету 2006. године, одбраном магистарске тезе под називом „Модел међузависности ситуационих фактора организационе културе и организационе структуре“. У оквиру рада на магистарској тези учествовала у истраживању Економског Института на пројекту „Утицај других контингентних фактора на организациону структуру“. Научно звање доктор техничких наука у области Индустријско инжењерство и менаџмент стекла је 2016. године на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитет у Новом Саду, одбраном докторске дисертације под називом „Организациона култура и задовољство корисника у високошколским установама“. Похађала и успешно завршила семинаре ’’Усавршавање универзитетских наставника – базични програм’’ и „Високошколска дидактика“ у организацији Филозофског факултета у Београду, курс за водеће провераваче система менаџмента квалитетом, као и већи број курсева, семинара и радионица из области система менаџмента. Коаутор је монографије, уџбеника и скрипти. Научне и стручне радове објављивала је у часописима и учествовала је раду већег броја домаћих и међународних научно-стручних скупова и конференција. Радни однос у Школи засновала је 1998. године као стручни сарадник. У звање предавача за предмете из уже научне области Индустријско инжењерство изабрана је 2006. године, а од 2011. године и за предмете из уже научне области Инжењерски менаџмент. За руководиоца Службе квалитета Београдске политехнике постављена је 2008. године.

Консултације јесен:
Уторак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
drosulj@politehika.edu.rs

Драгана Рошуљ

Рођена 20.11.1985.године у Сиску, у Хрватској. Основну школу „Бранко Радичевић“ завршила у Ченти код Зрењанина са одличним успехом. Средњу школу је уписала 2000. године у Београду, „Прва економска школа“ и завршила је са одличним успехом. Након средње школе, 2004. године уписала је Вишу политехничку школу у Београду, смер за менаџмент квалитетом и завршила са одличним успехом и проглашена студентом генерације за 2006/2007 годину. Специјалистичке струковне студије уписала 2008. године на Високој школи струковних студија – Београдској политехници, и дипломирала са оценом десет 2009. године. Основне академске студије завршила 2009. на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа. Дипломске академске студије – мастер завршила на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије 2013. године. Докторске академске студије уписала је 2015. године на Факултету организационих наука, студијски програм Менаџмент. Као асистент демонстратор, почела да ради 2008. године на Београдској политехници, на студијском програму Менаџмент квалитетом, и уједно као сарадник у Служби квалитета. Године 2015. изабрана је у звање сарадник у настави за предмете Менаџмент квалитетом и Методе и технике у менаџменту.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017