О студијском програму

Заштита на раду

О студијском програму

Сврха студијског програма специјалистичких струковних студија је да образује специјалисте струковне инжењере за заштиту на раду у складу са препознатим потребама друштва.

Студијски програм Заштита на раду је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области безбедности и здравља на раду.

Студијски програм заснива се на усвојеним начелима националне политике и стратегије у области безбедности и здравља на раду, међународним, европским и националним прописима и стандардима и савременим трендовима развоја система безбедности и здравља на раду.

У складу са Мисијом школе, Студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца.

Реализацијом Студијског програма школују се специјалисти струковни инжењери за рад у области безбедности и здравља на раду као делу укупног система обезбеђивања друштвене одговорности организација.

Сврха Студијског програма је да се школују стручњаци који ће изграђивати радно окружење у којем ће се промовисати основни циљеви безбедности и здравља на раду, који се огледају у заштити на раду, заштити животне средине и заштити општих друштвених интереса, што заједно доприноси подизању укупног квалитета живота.>

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017