О студијском програму

Концепт и карактер дизајн

О студијском програму

Основни циљ студијског програма Концепт и карактер дизајн је образовање струковних дизајнера који ће имати теоријска, практична знања и вештине за успешно oбављање својих професионалних задатака из области Концепт и карактер дизајна. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни дизајнер – Концепт и карактер дизајн.

Циљ студијског програма Концепт и карактер дизајн је оспособљавање студената за визуелне комуникације, применом практичних, техничких и уметничких знања и вештина. Постављени циљ студијског програма се остварује тако што се студенти оспособљавају да професионално визуелно уобличе и пренесу идеје, визуелне, маркетиншке поруке, тако што ће бити обучени да дизајнирају карактере, реквизите, просторе, позадинске призоре и сториборд за филмску индустрију, рекламне филмове и видео игре, као и да креирају визуелни идентитет видео игре или филма за наручиоца.

Предмети су конципирани тако да се ставља акценат на самосталан и практичан рад студента, и његово ангажовање и активност у наставном процесу. Предавања се одвијају уз коришћење савремених дидактичких средстава, што студентима пружа могућност да виде конкретне примере и употребу савремене технологије у области концепт и карактер дизајна.

Програм је заснован на савременом курикулуму, и савременим наставним плановима предмета који прате трендове у области концепт и карактер дизајна и обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне.

Савладавањем студијског програма студенти се оспособљавају за:
- дизајнирање карактера, простора и реквизита за видео игре
- дизајнирање и дигитално осликавање позадинских призора за филмску индустрију
- израду storyboard-a за потребе рекламне и филмску индустрије
- креирање визуелног идентитета видео игара и филмова и рекламних филмова

Студије трају 3 године (6 семестара) и завршавају се израдом и одбраном Завршног рада.

Услов за упис на студијски програм Концепт и карактер дизајн је претходно завршено средње образовање и положен пријемни испит. У случају да кандидат има освојена републичка признања из одговарајуће области, могућ је упис без полагања пријемног испита. У изузетним случајевима, на студијски програм из поља уметности могу се уписати и кандидати који немају стечено средње образовање уколико су освајали награде на међународним конкурсима из одговарајуће области.

Критеријуми за рангирање су:
- претходно завршено средње образовање (максимално 20 бодова)
- положен пријемни испит (максимално 80 бодова) који се састоји из два дела: тест општег образовања (максимално 20 бодова), цртање (максимално 60 бодова).

Тестом општег образовања проверава се степен образованости и информисаности кандидата о питањима из општих области, чиме се врши процена способности кандидата да се укључи у праћење наставе и стицање дефинисаних исхода и компетенција.

Тест из цртања има за циљ да се процени способност кандидата за сложено и прецизно визуелно опажање. Такође, посебно се вреднује култивисано ликовно изражавање. На цртежу се оцењују следећи елементи: осећај за ликовну композицију, уочавање пропорција, сагледавање форме, конструисање форме, и цртачка вештина.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017