О студијском програму

Графички дизајн

О студијском програму

Основни циљ студијског програма Мастер струковних студија из Графичког дизајна је оспособљавање студената за стручно извођење сложенијих дизајнерских решења у складу са естетским, функционалним и техничким захтевима привреде и тржишта. Студенти ће бити обучени да самостално или у тиму, анализирају и развијају задовољавајуће концепте и врше њихову примену у пројектним задацима, кроз посматрање проблема са различитих аспеката.

Сврха студијског програма мастер струковних студија Графички дизајн је да образује мастер струковне графичке дизајнере из области: визуелног идентитета, обликовања књиге, дизајна амбалаже и оглашавања способних за рад у студијима за дизајн, маркетиншким агенцијама или издаваштву на пословима графичког дизајнера.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Мастер струковних студија - Графички дизајн, студент ће моћи да: истражи и анализира постојећа ликовно-графичка и дизајнерска решења, дефинише циљну групу потрошача, објасни идеју и концепт свог решења, презентује и елаборира стручној јавности, анализира естетичке и етичке моменте у медијски посредованој комуникацији, утемељи свој рад у оквирима теорије савремене уметничке праксе и феноменима популарне културе, примени различите материјале и технике штампе и дораде за реализацију решења, дизајнира сложена ликовно-графичка решења (визуелни идентитет, књигу или амбалажу) у складу са естетским, функционалним и техничко-технолошким захтевима, користи типографске принципе при дизајнирању рада и креативно користи типографију, уради припрему за штампу и по потреби примени технике дигиталне, сито-штампе и офсет штампе, фотографише мали, средњи и велики објекат у студијским условима, дизајнира сложене представе манипулисањем дигиталном фотографијом и примени их у различитим контекстима, транспонује графички дизајн у анимирану графичку форму и прилагоди је форми телевизије или другим електронским медијима, моделује једноставне и мање сложене 3D објекте, креира респонзивни веб сајт за разноврсне уређаје и величине екрана.

Сврха студијског програма је у складу са основним задацима и циљевима Школе који се огледају у квалитетном, приступачном савременом и ефикасном образовању, које  испуњава очекивања студената стављајући њихове потребе у центар свог рада.

Студије трају четири семестра, односно две школске године.

Услов за упис на Мастер струковнe студијe - студијски програм Графички дизајн је претходно завршено више образовање основних струковних студија из области уметности, архитектуре или дизајна, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, у трајању од три године или високо образовање основне академске студије односно шести или седми степен стручне спреме.

На пријемном испиту се оцењује Портфолио са радовима из области за коју кандидат конкурише и интервју, разговор са уписном комисијом студијског програма Графички дизајн.

Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу збира броја бодова које је кандидат остварио на основу успеха из претходног школовања, оствареног броја бодова на основу портфолија са радовима и интервјуа. Највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама и највише 70 поена за успех на пријемном испиту.

Уз конкурсну пријаву осим наведених докумената у „Потребно за упис“ прилажу се:

радна биографија,

мотивационо писмо,

портфолио радова - у зависности од модула

Кандидати у повезаном портфолиу А3 формата прилажу радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављују. Може укључивати: цртеже, скице, фотографије, 3D приказе, техничка решења, штампане пројекте, комерцијалне радове, студентске пројекте, концептуалне радове.

Модул Обликовање књиге:

5 илустрација или цртежа, 5 предлога за насловне странице публикација или корице књига, 5 предлога за по две наспрамне карактеристичне странице публикација.

Модул Дизајн амбалаже и оглашавање:

Минимално 10, максимално 15 радова из области графичког дизајна, од чега минимално три решења дизајна амбалаже (кутије, етикете и сл.) и минимално три огласна решења (билборд, постер, новински оглас, веб оглас итд).

Модул Визуелни идентитет:

Минимално 10, максимално 15 радова из области графичког дизајна, од чега минимално три решења дизајна визуелног идентитета приказаних кроз изглед заштитног знака / логотипа и основних елемената примарне графичке комуникације – (визит карте, меморандума, фасцикле и сл.) и минимално три огласна решења (билборд, постер, новински оглас, веб оглас итд).

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017