О студијском програму

Графичка производња

О студијском програму

Појавом различитих, савремених материјала који се користе у графичкој индустрији, развијала се технологија штампе, самим тим и опреме. Анализа тржишта графичке индустрије показала је да постоји велика потреба за формирањем радних места са новим описима посла и инжeњерима са вишим нивоима знања из области графичарства. Нове технологије у графичкој индустрији морају пратити обучени кадрови са одговарајућим нивоом знања и образовања. Захваљујући општем развоју и напретку науке и технике у овом подручју указала се потреба за едуковањем нових кадрова који би се укључили у процесе производње без додатних усавршавања и прилагођавања.

У Србији је активно више од 2 000 већих или мањих графичких предузећа. Велики број ових предузећа перманентно исказује потребу за стручњацима за праћење и увођење савремених достигнућа графичке технологије у производни процес.

Кроз складан однос теоријске и практичне наставе, студијски програм Графичка производња на приступачан и квалитетан начин образује мастер структовне инжењере графичке производње. Одбраном завршног мастер рада, студент стиче звање струковни мастер инжењер технологије.

Ближе одређење стручног назива дато у додатку дипломе је струковни мастер инжењер технологије - графичка производња.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Графичка производња, студент ће моћи да се непосредно и адекватно укључи у оне секторе графичке производње који одговарају његовим афинитетима.

Сектор графичке индустрије за производњу папира, картона и лепенке;

Сектор графичке индустрије који се бави штампом;

Сектор графичке индустрије који се бави припремом за штампу и производњом штампарских форми за различите технологије штампе;

Сектор графичке индустрије који се бави дорадним процесима, израдом алата и специфичном обрадом графичких производа;

Продаја графичке опреме, машина и репроматеријала за потребе графичке индустрије;

Сектор маркетинга;

Гране привреде чији се производи пакују у амбалажу и

Гране привреде које производе одређене врсте производа на којима се штампа.

Студијски програм је конципиран тако да се заснива на следећим стручним областима: савременим амблажним и другим материјалима, пословању и организацији рада у графичкој производњи, примени дигиталних технологија у графичарству, управљању и контроли читавим процесом штампе и пројектовању у области графичке технологије уз уважавање принципа заштите животне средине.

Студије су практично оријентисане, што подразумева да се део наставе реализује кроз вежбе, лабораторијски и практични рад у екстерним наставним базама. Током наставног процеса акценат је на самосталном и практичном раду студента, као и на значају појачане личне одговорности и активног учешћа у наставном процесу. На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, излаже предвиђено градиво, приликом чега студенти, заједно са предметним наставником, долазе до конкретних практичних решења у области графичке производње. У току другог и четвртог семестра обавезна је стручна пракса. Пракса се реализује у привредним организацијама, установама, истраживачким организацијама са којима Школа има потписане уговоре о пословно-техничкој сарадњи или у наставним базама у привреди.

Студенти стичу продубљена знања и вештине у области графичке производње у складу са захтевима тржишта и могућностима које пружа интензиван напредак графичке технологије, водећи рачуна о принципима заштите животне средине.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017