О студијском програму

Инжењерство заштите

О студијском програму

Назив студијског програма мастер струковних студија је Инжењерство заштите.

Стручни назив који стиче свршени студент је струковни мастер инжењер заштите. 

Основни циљ студијског програма је образовање мастер струковних инжењера заштите, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области организовања и руковођења системима заштите (безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, заштите од пожара и заштите објеката).

Студијски програм је усмерен ка стицању знања и вештина које омогућавају продубљено разумевање и повезивање садржаја и структуре процеса заштите у предузећу. Студијски програм омогућава успешно обављање специфичних инжењерских послова у свим фазама примене система заштите у организацији, ефикасно интегрисање система безбедности и здравља на раду у све радне процесе и друге системе управљања у организацији, контролу, праћење и унапређивање система безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара у предузећу увођењем нових достигнућа.

Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу са привредним и друштвеним организацијама у области заштите у предузећу, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.

Сврха студијског програма мастер струковних студија Инжењерство заштите је да образује струковне мастер инжењере заштите у складу са препознатим потребама друштва.

Студијски програм Инжењерство заштите је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Заснован је на савременом курикулуму и савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове у области заштите.

Студијски програм се заснива на усвојеним начелима националне политике и стратегије у области безбедности и здравља на раду, међународним, европским и националним прописима и стандардима и савременим трендовима развоја система заштите.

У складу са Мисијом школе, студијски програм омогућава приступачно и савремено, високо квалитетно образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца.

Реализацијом студијског програма школују се струковни мастер инжењери заштите за рад у области организовања и руковођења системима заштите у организацијама у складу са међународним стандардима менаџмента.

 Студије трају четири семестра, односно две школске године.


Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017