Пријемни испит мастер студије

Графички дизајн

Услов за упис на Мастер струковнe студијe - студијски програм Графички дизајн је претходно завршено више или високо образовање из области дизајна, уметности или архитектуре, остваривши најмање 180 ЕСПБ бодова, у трајању од најмање три године.

НАЧИН БОДОВАЊА КАНДИДАТА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ У ПРИРУЧНИКУ ЗА ПРИЈЕМНИ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ.

На пријемном испиту се оцењује Портфолио са радовима из области за коју кандидат конкурише и интервју, разговор са уписном комисијом студијског програма Графички дизајн.

Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу збира броја бодова које је кандидат остварио на основу успеха из претходног школовања, оствареног броја бодова на основу портфолија са радовима и интервјуа. Највише 30 поена за успех на претходно завршеним студијама и највише 70 поена за успех на пријемном испиту.

Уз конкурсну пријаву осим наведених докумената у „Потребно за упис“ прилажу се:

- радна биографија,
- мотивационо писмо,
- портфолио радова - у зависности од модула

Кандидати у повезаном портфолиу А3 формата прилажу радове из уже области који доказују склоности и способности кандидата за студијски програм, односно модул, за који се пријављују. Може укључивати: цртеже, скице, фотографије, 3D приказе, техничка решења, штампане пројекте, комерцијалне радове, студентске пројекте, концептуалне радове.

Модул Обликовање књиге:

5 илустрација или цртежа, 5 предлога за насловне странице публикација или корице књига, 5 предлога за по две наспрамне карактеристичне странице публикација.

Модул Дизајн амбалаже и оглашавање:

Минимално 10, максимално 15 радова из области графичког дизајна, од чега минимално три решења дизајна амбалаже (кутије, етикете и сл.) и минимално три огласна решења (билборд, постер, новински оглас, веб оглас итд).

Модул Визуелни идентитет:

Минимално 10, максимално 15 радова из области графичког дизајна, од чега минимално три решења дизајна визуелног идентитета приказаних кроз изглед заштитног знака / логотипа и основних елемената примарне графичке комуникације – (визит карте, меморандума, фасцикле и сл.) и минимално три огласна решења (билборд, постер, новински оглас, веб оглас итд).

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017