Пријемни испит мастер студије

Графичка производња

Услов за упис на Мастер стуковне студије - студијски програм Графичка производња је претходно остварен обим првог степена студија од најмање 180 ЕСПБ бодова, односно шести или седми степен степен стручне спреме. Кандидати су у обавези да доставе и професионални портфолио и да полажу општи тест познавања струке.

НАЧИН БОДОВАЊА КАНДИДАТА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ У ПРИРУЧНИКУ ЗА ПРИЈЕМНИ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ.

Критеријуми за избор кандидата су успех у претходном образовању и резултати општег теста познавања струке.

Пријемни испит за упис на бодује се на основу:

- Успеха у претходном образовању,

- Општег теста познавања струке и

- Радне биографије (професионални профил, одн. портфолио).

 Пријемни испит се полаже у терминима и на начин који је дат у „Конкурсу за упис“ који можете пронаћи у овом делу сајта под секцијом „Информације о упису“. Дати ,,Конкурс за упис“ ће бити објављиван и доступан у време организовања уписних рокова.

Редослед кандидата за упис утврђује се ранг листом која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по критеријумима из претходног става.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017