О студијском програму

Рециклажне технологије

О студијском програму

Сврха студијског програма је образовање струковног инжењера технологије за рециклажу материјала у складу са препознатим потребама друштва. Реализацијом студијског програма школују се струковни инжењери за рад у области рециклаже као делу интегрисаног система управљања отпадом. Студијски програм је усаглашен са европским стандардима, прати савремена и актуелна научна и стручна сазнања.

Циљ студијског програма је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у свим фазама индустрије рециклаже и интегрисање тих фаза у ефикасан технолошки процес. Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Рециклажне технологије, студент ће моћи да: планира, спроводи, контролише и унапређује све фазе технолошког процеса рециклаже. Студентима се омогућава приступачно и савремено, квалитетно високо образовање које ће испунити њихова очекивања и потребе послодаваца. Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу са предузећима за рециклажу материјала, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и примене одговарајућих наставних метода.

Овај студијски програм је динамичан, као што је и будућа професија струковног инжењера рециклажних технологија и представља иновацију у високом образовању Србије и окружења. Студијски програм представља правовремен одговор променама у привреди и друштву у циљу што већег искоришћења секундарних сировина и концепта одрживог развоја. Школовањем високо образованих и стручних кадрова доприноси се унапређењу система управљања отпадом и заштити животне средине, у области рециклаже, што је у складу са препорукама Стратегије управљања отпадом за период од 2010. до 2019. године.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017