О студијском програму

Графички дизајн

О студијском програму

Сврха овог студијског програма у образовном систему јесте образовање графичких дизајнера који ће захваљујући стеченим знањима, вештинама и способностима бити у стању да практично решавају проблеме са којима се сусрећу у области графичког дизајна, од идеје до реализације било ког графичког производа, а за потребе следећих категорија корисника: студија за дизајн, агенција за маркетинг, штампарија, графичких предузећа, студија за филмовање и припрему за штампу, итд. Успостављањем континуитета образовања, обезбеђује се одговарајућа улога у ланцу струковног образовања у складу са исказаним потребама друштвене заједнице: квалитетног и ефикасног образовања које омогућује успешну примену стечених знања у пракси. 

Резултати запослености наших дипломираних студената у односу на претходни период указују на оправданост постојања овог студијског програма. С обзиром на свеукупни програм развоја Србије и њене тенденције да се укључи у европске токове који постављају високе захтеве стандарда квалитета производа и услуга, у оквиру Београдске политехнике стасавају генерације које могу да се носе са таквим захтевима. 

Студијски програм конципиран је да пружи савремена знања и компетенције које су друштвено оправдане и корисне. Оправданост и корисност може се видети у чињеници да у Србији тренутно постоји 2.000 активних графичких предузећа, од тога у Београду 400 агенција за маркетинг, близу 100 дизајн студија и штампарија. Циљеви реализације студијског програма су јасно и недвосмислено формулисани и усмерени ка образовању стручњака који ће се активно и професионално бавити графичким дизајном, од идејних решења, поступака разраде, финалних решења, прилагођавања техничко-технолошким захтевима, припреме за штампу, контроле штампе до коначног изгледа графичког производа. 

Студијски програм конципиран је да кроз разноврсност предмета као и њихово међусобно прожимање образује примењеног стручњака компетентног за професионално обављање послова из области графичког дизајна. Техничка средства која Београдска политехника поседује омогућавају студентима израду задатака, а професорима могућност преноса знања истим. 

Разноврсни облици наставе у којима студенти активно учествују, посете установама и предузећима, у значајној мери доприносе развоју комуникационих способности и спретности интеракције са окружењем, као и развоју критичког и самокритичког мишљења. 

Студијски програм је конципиран на савременим теоријским и практичним достигнућима која студентима омогућавају темељно познавање и разумевање графичког дизајна. Кроз велики број примера из праксе студентима се пружа прилика да се упознају са квалитетним дизајнерским решењима која су драгоцена у усмеравању студената у поступак и процес рада, уз примену рачунара као моћног средства без кога се не може замислити савремени графички дизајн.

Студент је оспособљен за решавање конкретних проблема уз употребу специфичних метода и техника из струке, да се ликовно-графички изражава, да дизајнира графички производ по захтеву, да користи рачунар и оспособљен је за примену специфичних програма који се користе у графичком дизајну. Осим наведеног, он зна да анализира и креативно размишља, уме да прилагоди технологији штампе сваки графички производ, да припреми сваки графички производ за штампу, да направи макету графичког производа, да контролише израду графичког производа и штампу.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017