О студијском програму

Оцењивање усаглашености производа и услуга

О студијском програму

На студијском програму Специјалистичких струковних студија Оцењивање усаглашености производа и услуга образују се Струковни инжењери менаџмента – специјалисти за оцењивање усаглашености производа и услуга.

Потребе привреде за стручњацима у овој области произлазе из чињенице да све више производа и услуга, пре пуштања у промет, морају да прођу нормативно и системски дефинисан поступак оцењивања усаглашености са постављеним захтевима, нарочито захтевима који се односе на безбедност и заштиту здравља људи и заштиту животне средине.

Циљеви студијског програма су оспособљавање студената за:
• оцењивање усаглашености производа и услуга са постављеним захтевима,
• ефикасно управљање системом оцењивања усаглашености у организацији, што обухвата дефинисање системских решења, дефинисање програма испитивања, планирање реализације активности, планирање ресурса и др. 
• реализацију активности програма испитивања, укључујући формирања документације о спроведеним поступцима оцењивања усаглашености,
• даље усавршавање у области оцењивања усаглашености производа и услуга. 

Савладавање студијског програма обухвата сагледавање техничких и нормативних аспеката поступака оцењивања усаглашености и њихове међусобне повезаности, као и детаљно упознавање са суштином функционисања различитих система оцењивања усаглашености. На тај начин студент стиче специфична знања, вештине и способности неопходна за обављање послова у области оцењивања усаглашености производа и услуга и постаје компетентан за:
• решавање проблема у области обезбеђења квалитета и управљања квалитетом производа и услуга, посебно у процесима испитивања, мерења и других активности из домена оцењивања усаглашености, 
• учешће у обезбеђењу квалитета и управљању квалитетом производа и услуга у складу са међународним прописима и стандардима,
• коришћење савремених менаџерских, инжењерских, статистичких и других метода и техника у процесима оцењивања усаглашености, обезбеђењу квалитета и управљању квалитетом производа и услуга, 
• праћење и примену прописа и стандарда у области оцењивања усаглашености,
• коришћење информационих и комуникационих технологија. 

Структура и садржај студијског програма Оцењивање усаглашености производа и услуга усаглашени су са савременим и актуелним научним и стручним сазнањима области утврђивања усаглашености производа и услуга. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра). Предмети су једносеместрални, а студент, поред обавезних предмета, може да изабере одређен број изборних предмета у складу са својим интересовањем и склоностима.

Стечена теоријска знања студент усавршава кроз различите облике практичног рада. 

Реализација студијског програма одвија се применом разноврсних облика наставног рада: теоријска излагања, практичне вежбе, самостани и тимски рад студената и специјалистичка пракса.

Теоријску наставу изводи компетентно наставно особље – професори струковних студија и сарадници у настави, са потребним научним звањима и великим искуством у пракси. 

Практичним вежбама обезбеђује се потпуно разумевање и способност примене теоријских знања. У оквиру практичних вежби студенти се, кроз израду самосталних и тимских радова (семинарски рад, струковни инжењерски рад) подстичу на критичко промишљање теоријских и практичних проблема у области оцењивања усаглашености производа и услуга, праћење новина у струци при решавању проблема, примену одговарајућих метода и техника и повезивање знања из различитих области.

Посебна пажња посвећује се оспособљавању студената за тимски рад у обављању послова у области оцењивања усаглашености производа и услуга. Тимском реализацијом задатака који се односе на решавање одређених проблема из ове области, што обухвата сагледавање проблема, дефинисање и дискусију могућих решења, комуницирање у оквиру тима, дефинисање решења, израду докумената и др. студенти се оспособљавају за рад у мултидисциплинарним стручним тимовима, свеобухватно систематско сагледавање проблема и дефинисање решења. 

Израда завршног специјалистичког рада је завршна и најзначајнија фаза школовања! Специјалистичким радом студент показује своју спремност и способност да знања и вештине стечена у току школовања примењује у практичном раду и тиме доприноси остваривању успеха организације у којој ће, у својству Инжењера менаџмента – специјалисте за оцењивање усаглашености производа и услуга, извршавати одговарајуће послове. Због тога се при избору теме за завршни специјалистички рад тежи да она обухвати решавање реалних, практичних, проблема уз максимално уважавање склоности студената. Специјалистички рад је самостални рад студента, при чему му је на располагању потребна помоћ ментора и свих других наставника и сарадника Школе.


др Драгутин Јовановић

Руководилац одсека

djovanovic@politehnika.edu.rs

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017