STRUČNA PRAKSA - MASTER STUDIJE

MENTORI STRUČNE PRAKSE

Stručna praksa 1

 • Grafički dizajn – modul Dizajn vizuelnog identiteta – dr um. Dragana Kuprešanin
 • Grafički dizajn – modul Oblikovanje knjige – dr um. Anamarija Vartabedijan
 • Grafički dizajn – modul Dizajn ambalaže i oglašavanje – Goran Tadić
 • Inženjerstvo zaštite – dr Svetozar Sofijanić
 • Grafička proizvodnja – dr Nenad Đorđević
 • Zaštita životne sredine i održivi razvoj – dr Olivera Jovanović
 • Integrisani sistemi menadžmenta – dr Aleksandra Nastasić

Stručna praksa 2

 • Grafički dizajn – modul Dizajn vizuelnog identiteta – Goran Tadić
 • Grafički dizajn – modul Oblikovanje knjige – dr um. Anamarija Vartabedijan
 • Grafički dizajn – modul Dizajn ambalaže i oglašavanje – Goran Tadić
 • Inženjerstvo zaštite – dr Svetozar Sofijanić
 • Grafička proizvodnja – dr Nenad Đorđević
 • Zaštita životne sredine i održivi razvoj – dr Olivera Jovanović

POSTUPAK OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

Stručna praksa obavlja se u organizaciji čija je delatnost povezana sa stručnim sadržajem studijskog programa koji student pohađa. Praksa se realizuje kroz praktičan rad i učešće u aktivnostima u organizaciji, u trajanju propisanim strukturom kurikuluma i opisom stručne prakse.

Praksa se realizuje kroz sledeće aktivnosti:

 1. Na početku semestra, u kojem se realizuje praksa, mentor upoznaje studente sa postupkom realizacije prakse i njihovim obavezama i zadacima i ponašanju u organizaciji.
 2. Student od mentora preuzima Program stručne prakse.
 3. Student predlaže mentoru organizaciju u kojoj želi da obavi praksu:
  • potrebno je da student ima saglasnost organizacije za obavljanje prakse (dovoljna je usmena saglasnost);
  • po potrebi, na zahtev studenta ili izabrane organizacije, koordinator za nastavu odseka upućuje dopis sa molbom organizaciji za obezbeđuje obavljanje prakse.
 4. Mentor odlučuje da li je predložena organizacija pogodna.
 5. Kada je mentor doneo odluku, student u saradnji sa mentorom popunjava Uput za obavljanje stručne prakse na master studijama koji potpisuje mentor i mentor daje studentu Anketni list za mentora u organizaciji i Anketni list za studenta.
 6. U slučaju da student nije u mogućnosti da sam pronađe organizaciju u kojoj će realizovati praksu, mentor je u obavezi da mu u tome pomogne.
 7. Mentor na Programu stručne prakse posebno označava zadatke koje student treba da obavi tokom realizacije prakse i daje mu neophodna uputstva.
 8. Student donosi potpisani Uput u dva primerka u Studentsku službu, koja ih zavodi, overava pečatom i vraća studentu.
 9. Student realizuje praksu u organizaciji u skladu sa programom prakse i prema uputstvima mentora.
 10. Po obavljenoj praksi mentor iz organizacije popunjava Anketni list za mentora iz organizacije, a odgovorno lice iz organizacije potvrđuje na Uputu potpisom i pečatom da je praksa obavljena (drugi deo Obrasca Uputa).
 11. Po završetku prakse, student popunjava Anketni list za studenta na praksi.
 12. Student po obavljenoj praksi izrađuje Elaborat stručne prakse, po instrukcijama koje je dobio od mentora sa Akademije.
 13. Ukoliko se stručna praksa brani:
  • student donosi mentoru Elaborat i overene potvrde o obavljenoj praksi kao i anketne listove do maja tekuće školske godine;
  • mentor određuje termin za odbranu prakse (tokom ispitnih rokova) ukoliko su uslovi ispunjeni; praksa se brani po pravilu najkasnije do 20. septembra tekuće školske godine.
 14. Ukoliko se stručna praksa polaže kao ispit studenti prijavljuju ispit Stručna praksa u terminima definisanim rasporedom ispita.
 15. Praksa se brani/polaže pred mentorom stručne prakse iz Akademije.
 16. Kada student odbrani/položi praksu, mentor popunjava i potpisuje treći deo obrasca Uputa i evidentira odbranjenu/položenu praksu u indeksu i u bazi.
 17. Nakon toga mentor Studentskoj službi dostavlja kompletiran Uput.