СТРУЧНА ПРАКСА - МАСТЕР СТУДИЈЕ

МЕНТОРИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Стручна пракса 1

 • Графички дизајн – модул Дизајн визуелног идентитета – др ум. Драгана Купрешанин
 • Графички дизајн – модул Обликовање књиге – др ум. Анамарија Вартабедијан
 • Графички дизајн – модул Дизајн амбалаже и оглашавање – Горан Тадић
 • Инжењерство заштите – др Светозар Софијанић
 • Графичка производња – др Ненад Ђорђевић
 • Заштита животне средине и одрживи развој – др Оливера Јовановић
 • Интегрисани системи менаџмента – др Александра Настасић

Стручна пракса 2

 • Графички дизајн – модул Дизајн визуелног идентитета – Горан Тадић
 • Графички дизајн – модул Обликовање књиге – др ум. Анамарија Вартабедијан
 • Графички дизајн – модул Дизајн амбалаже и оглашавање – Горан Тадић
 • Инжењерство заштите – др Светозар Софијанић
 • Графичка производња – др Ненад Ђорђевић
 • Заштита животне средине и одрживи развој – др Оливера Јовановић

ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

Стручна пракса обавља се у организацији чија је делатност повезана са стручним садржајем студијског програма који студент похађа. Пракса се реализује кроз практичан рад и учешће у активностима у организацији, у трајању прописаним структуром курикулума и описом стручне праксе.

Пракса се реализује кроз следеће активности:

 1. На почетку семестра, у којем се реализује пракса, ментор упознаје студенте са поступком реализације праксе и њиховим обавезама и задацима и понашању у организацији.
 2. Студент од ментора преузима Програм стручне праксе.
 3. Студент предлаже ментору организацију у којој жели да обави праксу:
  • потребно је да студент има сагласност организације за обављање праксе (довољна је усмена сагласност);
  • по потреби, на захтев студента или изабране организације, координатор за наставу одсека упућује допис са молбом организацији за обезбеђује обављање праксе.
 4. Ментор одлучује да ли је предложена организација погодна.
 5. Када је ментор донео одлуку, студент у сарадњи са ментором попуњава Упут за обављање стручне праксе на мастер студијама који потписује ментор и ментор даје студенту Анкетни лист за ментора у организацији и Анкетни лист за студента.
 6. У случају да студент није у могућности да сам пронађе организацију у којој ће реализовати праксу, ментор је у обавези да му у томе помогне.
 7. Ментор на Програму стручне праксе посебно означава задатке које студент треба да обави током реализације праксе и даје му неопходна упутства.
 8. Студент доноси потписани Упут у два примерка у Студентску службу, која их заводи, оверава печатом и враћа студенту.
 9. Студент реализује праксу у организацији у складу са програмом праксе и према упутствима ментора.
 10. По обављеној пракси ментор из организације попуњава Анкетни лист за ментора из организације, а одговорно лице из организације потврђује на Упуту потписом и печатом да је пракса обављена (други део Обрасца Упута).
 11. По завршетку праксе, студент попуњава Анкетни лист за студента на пракси.
 12. Студент по обављеној пракси израђује Елаборат стручне праксе, по инструкцијама које је добио од ментора са Академије.
 13. Уколико се стручна пракса брани:
  • студент доноси ментору Елаборат и оверене потврде о обављеној пракси као и анкетне листове до маја текуће школске године;
  • ментор одређује термин за одбрану праксе (током испитних рокова) уколико су услови испуњени; пракса се брани по правилу најкасније до 20. септембра текуће школске године.
 14. Уколико се стручна пракса полаже као испит студенти пријављују испит Стручна пракса у терминима дефинисаним распоредом испита.
 15. Пракса се брани/полаже пред ментором стручне праксе из Академије.
 16. Када студент одбрани/положи праксу, ментор попуњава и потписује трећи део обрасца Упута и евидентира одбрањену/положену праксу у индексу и у бази.
 17. Након тога ментор Студентској служби доставља комплетиран Упут.