ZAVRŠNI RAD

Prijavljivanje završnog rada

Predmetni nastavnik u saradnji sa studentom, koji je ispunio uslove za izradu završnog rada, odnosno kada student ispuni predispitne obaveze ili upiše sve predmete iz studijskog programa, formuliše predlog teme završnog rada.

Student od Studentske službe ili na Studentskom portalu ATSSB preuzima VO-OB-001, Obrazac za prijavljivanje završnog rada i polaganje završnog ispita. Ukoliko se obrazac preuzima na Studentskom portalu potrebno ga je obostrano odštampati. Student obrazac popunjava ručno uz pomoć mentora.

Na obrascu predmetni nastavnik svojim potpisom potvrđuje saglasnost da bude mentor studentu pri izradi završnog rada sa predloženom temom. Student predaje popunjen obrazac Studentskoj službi. Nastavno-stručno veće odseka razmatra predloženu temu i mentora završnog rada. Student na svom nalogu e-Student, po usvajanju na Nastavno-stručnom veću, može da vidi datum usvajanja teme završnog rada.

Izrada završnog rada

Student i mentor sarađuju na koncipiranju i izradi završnog rada, tako da on bude u skladu sa opisom predmeta iz koga se izrađuje završni rad.

Pri pisanju završnog rada student je u obavezi da koristi Instrukcije za izradu studentskih stručnih radova . Za tehničku pripremu završnog rada student treba da koristi dokument Forma i sadržaj studentskih stručnih radova .

Konačnu verziju završnog rada u dva primerka (odštampanu, tehnički uređenu i ukoričenu) mentor overava svojim potpisom, čime daje saglasnost za predaju završnog rada.

Organizovanje odbrane završnog rada

Organizovanje odbrane završnog rada je moguće kada student položi sve ispite predviđene studijskim programom.

Postupak organizovanja odbrane završnog rada odvija se u tri osnovna koraka: prvo odlaskom kod mentora, drugo predajom završnog rada u elektronskoj formi u biblioteci i konačno predajom završnog rada Studentskoj službi.

PRVI KORAK: Pri overi i potpisivanju konačne verzije završnog rada, mentor studentu predaje pisani predlog članova Komisije za polaganje završnog ispita. Mentor obavezno navodi i predlog datuma i vremena polaganja završnog ispita.

DRUGI KORAK: Elektronsku formu završnog rada u PDF formatu, student dostavlja Biblioteci i vrši razduživanje izdate literature. Naziv fajla mora sadržati Ime_Prezime_Broj indeksa_Naslov rada.

TREĆI KORAK: Najkasnije dva radna dana pre predloženog termina za polaganje završnog ispita, student predaje Studentskoj službi dva primerka završnog rada, od kojih je najmanje jedan tvrdo ukoričen. Istovremeno, student Studentskoj službi predaje predlog članova Komisije za polaganje završnog ispita koji je dobio od mentora.

NAPOMENA: Student pre prijave odbrane mora da reguliše sve finansijske obaveze, uključujući i troškove prijave i odbrane završnog rada prema cenovniku.

Odbrana završnog rada

Odbrana završnog rada je javna, a student za prikaz rezultata izrade završnog rada, kao i za odgovore na pitanja, može koristiti sva neophodna nastavna sredstva. Odbrana se sastoji od izlaganja rada pred članovima komisije i publikom, nakon koje student odgovara na pitanja. Po završetku odbrane, komisija odlučuje o konačnoj oceni završnog ispita i saopštava studentu ocenu.

Podnošenje zahteva za izdavanje diplome

Student koji položi završni ispit sa pozitivnom ocenom, dobija od mentora potrebne obrasce. Popunjene obrasce zajedno sa završnim radom student dostavlja Studentskoj službi.

Preuzimanje Uverenja i dodela Diplome

Uverenje o stečenom visokom obrazovanju dostupno je studentu, po pravilu, najkasnije 20 dana od dana diplomiranja. Uverenje se lično preuzima u Sekretarijatu, uz ličnu kartu. Diplome sa dodatkom diplomi se svečano dodeljuju, po pravilu, najmanje jednom godišnje za sve studente koji su diplomirali u prethodnoj školskoj godini.