Предмети на смеру

Инжењерство заштите

План и програм

Основне струковне студије трају три године (шест семестара), и у току студија на основним струковним студијама студент може остварити укупно 180 ЕСПБ. Специјалистичке студије трају једну годину (два семестра), и у току студија на специјалистичким струковним студијама студент може остварити 60 ЕСПБ. Мастер струковне студије трају 2 године (четири семестара).

Поред предавања и вежби, на Београдској политехници се реализују и други облици наставе током којих студенти стичу сва потребна знања и вештине за укључивање у радни процес у реалним условима, у компетентним организацијама – наставним базама, у оквиру студијских посета, практичним и лабораторијским вежбама, где се упознају са савременом технологијом и организацијом. У оквиру сваког студијског програма, поред обавезних постоје и изборни предмети, а на свим студијским програмима основних струковних студија је после четвртог семестра студија обавезна стручна пракса. На крају, и на основним и на специјалистичким студијама је обавезна израда завршног рада, чијом одбраном се стиче одговарајуће звање, тј стручни назив.

Пред Вама је списак предмета који се изучавају по годинама за овај студијски програм, као и њихов детаљнији опис:

Прва година

 • Превентива у безбедности и здрављу на раду
 • Превентива у безбедности и здрављу на раду

  Стицање знања у области савремених принципа превентивног деловања у радном окружењу и методама спречавања опасносних и штетних утицаја на безбедност и здравља на раду.

 • Медицина и хигијена рада
 • Медицина и хигијена рада

  Упознавање студената са организацијом и делатностима медицине и хигијене рада, основним сазнањима о функционисању људског организма у условима физичког и психичког радног оптерећења. Задатак наставе је да упозна студенте са физичким, хемијским и биолошким штетностима и захтевима за мерење и мониторинг услова рада на радним местима и у радној околини, те захтевима заштите на раду, професионалним обољењима и ризицима за здравље у појединим занимањима.

 • Ергономија опреме за рад
 • Ергономија опреме за рад

  Стицање знања о дизајнирању и прилагођавању радног окружења, радних задатака и средстава за рад физичким и менталним способностима и ограничењима радника, те знања о техничким системима заштите и њиховим ергономским карактеристикама.

 • Опасне материје
 • Опасне материје

  Стицање знања о својствима опасних материја, начинима опасног дејства и превентивним мерама заштите при производњи, паковању, транспорту, складиштењу, коришћењу, одлагању и уништавању штетних и опасних материја.

 • Физичко техничка заштита објеката
 • Физичко техничка заштита објеката

  Усвајање теоријских и практичних знања у области савремених принципа превентивног и репресивног деловања у физичко техничкој заштити објеката и организовања служби физичког обезбеђења и надзора објеката.

 • Систем безбедности и здравља на раду
 • Системи заштите при изградњи објеката
 • Професионални ризик
 • Лична заштитна опрема
 • Стручна пракса 1

Друга година

 • Управљање чврстим и опасним отпадом
 • Превентива у систему заштите од пожара
 • Примењени системи менаџмента
 • Еколошки ризици
 • Менаџмент ризиком у пословању
 • Поступци оцењивања усаглашености производа и услуг...
 • Загађење и заштита животне средине
 • Струковна инжењерска истраживања
 • Стручна пракса 2
 • Завршни мастер рад

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-1854666-50

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017