СТРУЧНА ПРАКСА

Стручна пракса обавља се у организацији чија је делатност повезана са стручним садржајем студијског програма који студент похађа. Пракса се реализује кроз практичан рад и учешће у активностима у организацији, у трајању прописаним структуром курикулума и описом стручне праксе.

Пракса се реализује кроз следеће активности:

 1. Ментор обавља припрему студената за реализацију праксе.
 2. Студент у скриптарници купује Дневник праксе који садржи образац Упут за обављање стручне праксе на основним и специјалистичким студијама у два примерка и Анкетни лист за ментора у организацији и попуњава лист 1 Дневника.
 3. Студент од ментора преузима Програм стручне праксе.
 4. Студент предлаже ментору организацију у којој жели да обави праксу:
  • потребно је да студент има сагласност организације за обављање праксе (довољна је усмена сагласност);
  • по потреби, на захтев студента или изабране организације, координатор за наставу одсека упућује допис са молбом организацији за обезбеђује обављање праксе.
 5. Ментор одлучује да ли је предложена организација погодна.
 6. Када је ментор донео одлуку, студент у сарадњи са ментором попуњава Упут за обављање стручне праксе на основним и специјалистичким студијама у два примерка (лист 4 Дневника) који потписује ментор.
 7. У случају да студент није у могућности да сам пронађе организацију у којој ће реализовати праксу, ментор је у обавези да му у томе помогне.
 8. Ментор на Програму стручне праксе посебно означава задатке које студент треба да обави током реализације праксе и даје му неопходна упутства.
 9. Студент доноси Дневник са два примерка попуњеног и потписаног Упута у Студентску службу, која их заводи, оверава печатом и враћа студенту.
 10. Студент реализује праксу у организацији у складу са програмом праксе и води Дневник према упутствима ментора.
 11. По обављеној пракси ментор из организације попуњава Анкетни лист за ментора из организације (лист 6 Дневника), а одговорно лице из организације потврђује на Упуту потписом и печатом да је пракса обављена (други део Обрасца на листу 4 Дневника).
 12. По завршетку праксе, студент попуњава Анкетни лист за студента на пракси (на крају дневника Дневника).
 13. Студент по обављеној пракси израђује Елаборат стручне праксе. У прилогу Елабората даје се Дневник, као и други релевантни документи које је студент израдио или прикупио током реализације праксе.
 14. Уколико се стручна пракса брани:
  • студент доноси ментору Дневник праксе са свим попуњеним и овереним обрасцима и Елаборат до 31. августа за праксу која се реализује током лета, односно до 15. маја за праксу која се реализује током шестог семестра.
  • ментор одређује термин за одбрану праксе уколико су услови испуњени; пракса се брани до 15. септембра за праксу која се реализује током лета, односно до 31. маја за праксу која се реализује током шестог семестра.
 15. Уколико се стручна пракса полаже као испит студенти пријављују испит Стручна пракса.
 16. Пракса се брани/полаже пред ментором стручне праксе из Академије.
 17. Када студент одбрани/положи праксу, ментор попуњава и потписује трећи део обрасца листа 4 Дневника, образац предаје студенту и евидентира одбрањену/положену праксу у индексу и у бази.

Након тога студент Студентској служби доставља комплетиран образац листа 4 Дневника.